česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydávání cestovních dokladů ČR

Podrobné informace o vydávání cestovních dokladů ČR

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  se vydává

 • ve lhůtě 30 dnů                     
 • ve zkrácené lhůtě do 24 hodin, nebo do 5-ti pracovních dnů                                                                                                  
 • ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí

občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let

občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

 

Žádost o vydání cestovního pasu se  strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části; v případě zkrácených lhůt rovněž i na Ministerstvu vnitra                                                        
 • v  zahraničí u  zastupitelského úřadu  s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Souhrnnou tabulku obsahující informace o místech podání žádostí o cestovní pas, platnosti, lhůtách pro vydání a poplatku naleznete pod následujícím odkazem. Tabulka CP komplet (PDF, 652 KB).

 

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:                                                     

Při podání žádosti na zastupitelském úřadu je třeba předložit originály, příp. úředně ověřené kopie níže uvedených dokladů:

a) doklad totožnosti - platný cestovní pas ČR / platný občanský průkaz ČR;

b) doklad o jménu a příjmení (např. občanský průkaz, cestovní doklad, český matriční doklad –rakouský doklad s překladem do českého jazyka není dostačující);

c) doklad o státním občanství ČR:

 • platný cestovní pas ČR nebo
 • platný občanský průkaz nebo
 • osvědčení o českém státním občanství ne starší než 1 rok nebo
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku ne starší než 6 měsíců, je-li v něm občanství ČR uvedeno nebo listina o nabytí českého státního občanství ne starší než 6 měsíců) doklad o rodném čísle (rodný list, oddací list, doklad o přiděleném rodném čísle, občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR)

 e) fotografie - 1 pasová fotografie o rozměru 50 mm x 50 mm, na měkkém papíře, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, pohled směřuje do objektivu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 1,4 cm, od pravého/levého ucha k okraji fotografie 1 cm, pozadí za zobrazovanou osobou je jednolité bílé. Osvětlení nesmí vytvářet odlesky nebo hluboké stíny. Fotografie nesmí být retušována, ani jinak upravována.

f) doklad o změně stavu nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list ČR), je-li důvodem pro vydání pasu změna některého ze zapsaných údajů. Upozorňujeme, že platnost cestovního dokladu končí uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana. V případě uzavření sňatku (nebo v případě rozvodu manželství) k němuž došlo na území cizího státu např. Rakouska, je nutné tyto matriční události hlásit do české matriky – příslušné žádosti lze podat rovněž prostřednictvím našeho velvyslanectví.  Žádost o vydání nového cestovního pasu zohledňujícího uvedenou změnu lze pak podat až po zápisu matriční události do české matriky.

g) úhrada správního poplatku za podání žádosti
Uhradit v hotovosti správní poplatek za podání žádosti v místní měně PLN (platební karty nejsou přijímány!). Poplatek je splatný při podání žádosti. Výše správního poplatku se průběžně mění dle oficiálního směnného kurzu.

 

Převzetí cestovního pasu a správní poplatky

Souhrnnou informaci o místech podání a převzetí cestovních dokladů, včetně platnosti, lhůtách pro vydání a poplatku naleznete pod následujícím odkazem.

Tabulka CP komplet (PDF, 652 KB)

Žadatel starší 15 let přebírá doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v §17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje.  Cestovní pas může převzít z důvodu hodného  zvláštního zřetele  též zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení            
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana

-     jeho držitel podstatně změnil podobu.

Zastupitelský úřad v zahraničí může vydat občanu České publiky v nouzové situaci, po splnění všech nutných podmínek, náhradní cestovní doklad pro návrat do České republiky.

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz (i platný občanský průkaz bez strojově čitelné zóny).

Právní úprava

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech  ve znění pozdějších předpisů

přílohy

Požadavky na fotografii CP 67 KB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2020