česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Pomoc občanům České republiky v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťuje konzulární služba zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen "občan"), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. závažné onemocnění, hospitalizace, úraz, havárie, odcizení nebo ztráta dokladů, anebo úmrtí blízké osoby, pokud o to občan požádá a není schopen řešit svou situaci vlastními silami. Stavem nouze není, pokud občan přicestoval do zahraničí bez dostatečných finančních prostředků na cestu a pobyt (§ 17 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).

V případě, že se občan České republiky ocitne na území Polské republiky v konzulární nouzi, má možnost kontaktovat pracovníky Velvyslanectví České republiky ve Varšavě na telefonním čísle tzv. konzulární pohotovosti       +420 222 264 234 .

Je však potřebné, aby občan v odpovídající míře při řešení svého problému se ZÚ kooperoval.

Daná služba je poskytována 24/7, včetně svátků a víkendů. V průběhu pracovní doby (Po – Pá 8:00 – 16:30 hodin) je možné využít tel. čísla +48 22 52 51 850 (recepce velvyslanectví, kde Vás na požádání přepojí na konzulární oddělení).

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVÁNI POMOCI V NOUZI: 

Postup při ztrátě / krádeži cestovního pasu

Při okradení nebo ztrátě cestovních dokladů je třeba kontaktovat náš úřad (viz kontakty výše) a následně se dostavit osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu policie (podle místních podmínek) vystavíme, po ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, cestovní průkaz (tzv. náhradní cestovní doklad).

Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti a státního občanství. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

V případě havárie
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou nebo opravárenskou firmu apod.

 V případě hospitalizace
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, v některých případech ve zprostředkování repatriace, v komunikaci s ošetřujícím lékařem apod.

 V případě úmrtí
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, zjištění otázky uvolnění lidských pozůstatků k repatriaci do ČR, v komunikaci s místní policií v případě potřeby apod.

 V případě omezení osobní svobody
V případě zadržení nebo uvalení vazby je právem občana požádat o spojení s příslušným ZÚ ČR působícím ve státě či akreditovaném pro stát, jehož orgány o omezení osobní svobody občana rozhodly. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v provedení konzulární návštěvy ve vězeňském zařízení na žádost občana či jeho příbuzných apod.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

Nejrychlejší způsob pomoci je zaslání peněz prostřednictvím specializovaných organizací (např. Western Union, Chequepoint) příbuznými či přáteli. Vedle rychlosti je výhodou této formy i široká síť poboček organizací zprostředkovávajících zaslání finančních prostředků (takže občan nemusí cestovat k ZÚ) i neomezená výše zasílané částky. V závislosti na různých okolnostech je možno obdržet peníze touto formou v řádu desítek minut.

Další formou je provedení tzv. doplňkového prodeje valut občanovi ze strany ZÚ, v rámci něhož vyplacení ekvivalentu vyplácené částky v cizí měně předchází potvrzené zaslání odpovídající sumy v Kč na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR příbuznými či přáteli občana žádajícího o pomoc. V tomto případě je výše částky omezena pouze na sumu nutnou k zabezpečení dopravy občana do ČR a není možno ji použít např. na prodloužení pobytu v zahraničí.

Existují i další, výjimečně využívané, možnosti jako je např. poskytnutí půjčky ve zcela mimořádných případech, kdy nelze na základě konkrétních okolností postupovat jiným, standardním způsobem.

Pomoc může spočívat i v poskytnutí informací nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, zjištění nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu zajištění návratu občana do ČR apod.


Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem zjištění možnosti získání zaměstnání a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze cestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.