česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace

Obecné informace k podání žádosti o udělení dlouhodobého víza
 

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem). Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikáním.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Více informací viz Vízum vs. pobyt.

Náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum:

- formulář

- cestovní doklad

- 2x fotografie (shodné pasové 3,5 x 4,5 cm)

- biometrické údaje – otisky prstů

- poplatek (2 500 Kč obecně, 5 000 Kč pro účel podnikání)

- podpůrné doklady:

  • o účelu pobytu (např. doklad o přijetí ke studiu, lázeňský voucher, dokument prokazující rodinné vazby aj.)
  • o ubytování (např. nájemní smlouva aj.)
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu aj.)
  • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců
  • cestovní zdravotní pojištění – předkládá se až v případě udělení víza

Právní zdroje:

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 Užitečné odkazy:

Praktické informace:

Dlouhodobé vízum (typ D) se uděluje na žádost cizince, který hodlá pobývat na území České republiky (dále jen ČR) za účelem vyžadujícím pobyt  na území ČR delší než 3 měsíce. Může být uděleno max. na 1 rok.

Dlouhodobé vízum si můžete podat pouze na zastupitelském úřadě, nikoliv na území ČR.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je nutná osobní přítomnost žadatele.

Žádost o udělení víza je přijata pouze za předpokladu, že je přípustná. Pokud nepředložíte, zákonem stanovené náležitosti nebo některou z náležitostí, žádost nemůže být přijata. Je-li žádost přípustná, opatří  konzulát cestovní doklad žadatele razítkem. Jedná se o tzv. razítko přípustnosti žádosti. Toto razítko nemá pro žadatele žádné právní důsledky.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti v cizím jazyce, s výjimkou cestovního dokladu, musí být přeloženy do českého jazyka a překlady musí být ověřeny českým notářem. Poskytovat ověřené překlady je rovněž oprávněn soudní tlumočník. Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10-ti let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza. Tj. v den podání žádosti musí být cestovní doklad platný ještě nejméně 12 měsíců, v případě žádosti o vízum za účelem studia 11 měsíců.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem pohovor. Pokud je se žadatelem pohovor proveden, ZÚ sepíše o průběhu a obsahu pohovoru záznam, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud se v českém jazyce nedomluvíte , nebo máte pochybnosti o jeho srozumitelnosti, pak doporučujeme přivést si s sebou při podání dokumentů tlumočníka.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra ČR.

Velvyslanectví ČR ve Varšavě nerozhoduje o udělení či neudělení dlouhodobého víza.      

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné, s dobou platnosti nejvýše 1 rok.

V případě kladného stanoviska Ministerstva vnitra, vyznačuje zastupitelský úřad dlouhodobé vízum do cestovního dokladu cizince.

V případě záporného stanoviska Ministerstva vnitra oznamuje zastupitelský úřad tuto skutečnost žadateli a tlumočí zákonné důvody, na základě kterých byla žádost o vízum zamítnuta.

Prodloužení dlouhodobého víza náleží do kompetence Ministerstva vnitra.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o udělení dlouhodobého víza Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia nebo za účelem pedagogické činnosti nebo za účelem výzkumu vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Upozornění:

Držitelé dlouhodobého víza mají právo volného pohybu po celém schengenském prostoru, tj. mohou pobývat po celou dobu vyznačenou ve vízu v ČR a rovněž tři měsíce během šestiměsíčního období v ostatních státech Schengenu.  

Informace o portálu MV pro cizince

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz/cizinci) jsou v kapitole "Informace pro cizince" zveřejněny pokyny pro studenty, školy, ubytovatele a zaměstnavatele (nové kapitoly "Informace pro školy a studenty", "Informace pro ubytovatele" a "Informace pro zaměstnavatele"), kde se nachází podrobné poučení pro žadatele o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty.