česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti k žádosti o udělení víza

  • cestovní doklad;
  • 2 shodné fotografie, 3,5 x 4,5 cm;
  • vyplněný formulář „Žádost o udělení dlouhodobého víza“;
  • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (zejména výpis z živnostenského rejstříku dle § 47 odst. 7 nebo 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo výpis z obchodního rejstříku, ale např. i doklad o zápisu do seznamu, který je podmínkou výkonu nezávislého povolání)
  • finanční prostředky k pobytu na území ČR ve výši 110.000 Kč;
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR nebo nájemní smlouva (s ověřeným podpisem poskytovatele ubytování);
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let;
  • správní poplatek za podání žádosti o vízum ve výši 2.500 Kč;
  • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky (pojištění se předkládá v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu).

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza, tj. v den podání žádosti musí být cestovní doklad platný ještě nejméně 12 měsíců.