česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum za účelem rodinným

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti k žádosti o udělení víza

  • cestovní doklad;
  • 2 shodné fotografie, 3,5 x 4,5 cm;
  • vyplněný formulář „Žádost o udělení dlouhodobého víza“;
  • doklad potvrzující účel pobytu - zejména originál rodného listu, oddacího listu, dokladu o nezaopatřenosti, dokladu o poručnictví, příp. originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího osamělost cizince či jeho zdravotní stav;
  • finanční prostředky k pobytu na území ČR ve výši 81.400 Kč, děti do 18 let polovinu;
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR (s ověřeným podpisem poskytovatele ubytování) nebo nájemní smlouvu;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let;
  • souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte do 18 let na území; souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě žádost podal nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území;
  • správní poplatek za podání žádosti o vízum ve výši 2.500 Kč (děti do 6-ti let věku jsou od poplatku osvobozeni);
  • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky (pojištění se předkládá v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu).

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost žadatele (s výjimkou osob mladších 12 let).

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza, tj. v den podání žádosti musí být cestovní doklad platný ještě nejméně 12 měsíců.