česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobý pobyt

Obecné informace

Obecné informace k podání žádosti o dlouhodobý (přechodný) pobyt v ČR více ►

Zaměstnanecká karta

Obecné informace více ►

Modrá karta

MODRÁ KARTA je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení. více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny (dále jen „společné soužití rodiny“) jste oprávněn podat, jste-li: více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud na území hodláte pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona 326/1999, s výjimkou… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince a) v rámci obchodní korporace do její pobočky v ČR, b) mezi mateřskou a dceřinou společností, nebo c) mezi dvěma dceřinými společnostmi téže mateřské společnosti. více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Vydává se cizincům, kteří byli původně převedeni z třetí země do jiné země EU a následně jsou z jiné země EU převáděni do ČR. více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, jestliže jste uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Podmínky pro získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování více ►

Přenos povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu do nového cestovního dokladu

Nabírání biometrických prvků u dlouhodobého a trvalého pobytu

Cestovní zdravotní pojištění