česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Modrá karta

MODRÁ KARTA je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení. 

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky. Databázi volných míst pro modré karty naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Žádost o modrou kartu jste oprávněn podat, pokud: 

hodláte v ČR pobývat déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie; a nejste:  

a) žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

b) rodinným příslušníkem občana Evropské unie, pokud občan Evropské unie pobývá na území,

c) rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,

d) cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

e) cizincem, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání, nebo

f) cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,

g) žadatelem o mezinárodní ochranu formou nebo v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,

h) žadatelem o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, nebo  cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.

Žádost o udělení Modré karty vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti. Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na dva roky.

K podání žádosti o povolení dlouhodobého pobytu (long-term residence permit) je nutné se zaregistrovat.

Náležitosti k žádosti:

- vyplněný formulář žádosti o vydání Modré karty;

- 2 shodné pasové fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm;

- cestovní doklad

- doklad o zajištění ubytování na území ČR - takovým dokladem může být např. potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR;

- pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí;

- doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - tento doklad musí být nostrifikován ze strany MŠMT (ZŠ, SŠ a VOŠ a VŠ);

- jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu);

- pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny);

- výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;

- správní poplatek (5.000,- Kč při platbě kartou, 200 - 210 EUR při platbě v hotovosti)

- v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu se předkládá cestovní zdravotní pojištění před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu na území ČR.

____

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Všechny předkládané náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být vyhotoveny v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v ruském jazyce s ověřeným překladem do českého jazyku). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Více informací o Modré kartě naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.