česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace

Obecné informace k podání žádosti o dlouhodobý (přechodný) pobyt v ČR

Pro posouzení žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu je příslušné pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR (MV).

Zastupitelský úřad ve Varšavě nerozhoduje o udělení či neudělení pobytového povolení.

V případě kladného stanoviska Ministerstva vnitra, vyznačuje zastupitelský úřad do cestovního dokladu cizince vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu (na 1 vstup na 60 dnů). V případě záporného stanoviska Ministerstva vnitra oznamuje zastupitelský úřad tuto skutečnost žadateli a tlumočí zákonné důvody, na základě kterých byla žádost o povolení k pobytu zamítnuta.

Při podání žádosti o dlouhodobý pobyt je nutná osobní přítomnost žadatele.

Po přijetí žádosti opatří konzulát cestovní doklad žadatele razítkem. Jedná se o tzv. razítko přípustnosti žádosti. Toto razítko nemá pro žadatele žádné právní důsledky.

Náležitosti žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu, matriční doklady a souhlas rodičů s pobytem dítěte na území ČR se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem výslech. Pokud je se žadatelem výslech proveden, ZÚ sepíše protokol o výslechu, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud českému jazyku nerozumíte, doporučujeme si přivést tlumočníka.

Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky se vydá:

- ve lhůtě 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka,

- ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území,

- ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka.

Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu náleží pouze do kompetence Ministerstva vnitra.

Upozornění:

Držitel povolení k dlouhodobému pobytu má právo volného pohybu po celém schengenském prostoru, tj. mohou pobývat po celou dobu vyznačenou ve vízu v ČR a rovněž tři měsíce během šestiměsíčního období v ostatních státech Schengenu.