česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Vydává se cizincům, kteří byli původně převedeni z třetí země do jiné země EU a následně jsou z jiné země EU převáděni do ČR.

Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince a) v rámci obchodní korporace do její pobočky v ČR, b) mezi mateřskou a dceřinou společností, nebo c) mezi dvěma dceřinými společnostmi téže mateřské společnosti.

Žadatel musí být buď vedoucím manažerem, nebo specialistou se zvláštními znalostmi a potřebnou kvalifikací, nebo zaměstnaným stážistou s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Doba převedení nesmí v případě manažera či specialisty přesáhnout 3 roky, v případě stážisty pak 1 rok.

 Náležitosti žádosti:

- vyplněný formulář žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (formulář žádosti o dlouhodobý pobyt);

- 2 shodné pasové fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm;

- cestovní doklad

- doklad o zajištění ubytování na území ČR;

- povolení k pobytu vydané žadateli jiným členským státem EU;

- vysílací dopis – musí obsahovat potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo EU, že cizinec bude převeden do obchodní korporace nebo pobočky v ČR na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce v ČR; uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce; potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo EU;

  • doklad prokazující vztah mezi společnostmi, v rámci nichž je vnitropodnikový převod realizován;
  • doklad o požadované odborné kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadován, doklad o splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání, a doklad o vysokoškolském vzdělání, jde-li o zaměstnaného stážistu,
  • jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě s popisem programu a podmínek této přípravy a délkou jejího trvání;

- výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Cizozemský doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními (nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;

- správní poplatek (5.000 Kč při platbě kartou, 200 - 210 EUR při platbě v hotovosti)

____

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.

Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.

O žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU rozhodne Ministerstvo vnitra do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se vydává dle doby převedení, nejdéle však na 3 roky v případě manažera či specialisty, nebo na 1 rok v případě stážisty.