česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny (dále jen „společné soužití rodiny“) jste oprávněn podat, jste-li:

  1. manželem cizince s povoleným pobytem;
  2. nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem;
  3. nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem;
  4. nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen, anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území;
  5. osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec oprávněn podat pouze v případě, že se slučuje s rodinným příslušníkem, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a pobývá na území ČR již po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, musí každý z nich dosáhnout věku 20 let. V případě rodinného příslušníka držitele zaměstnanecké karty je možné podat žádost již po 6 měsících od data vydání zaměstnanecké karty. Pokud nejsou tato kritéria splněna, může cizinec žádat jen o udělení dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podáváte na zastupitelském úřadu. V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem můžete žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území regionálnímu pracovišti oddělení pobytu cizinců ministerstva vnitra.

Náležitosti žádosti:

- vyplněný formulář "Žádost o dlouhodobý pobyt";

- 2 shodné pasové fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm;

- cestovní doklad;

- doklad potvrzující příbuzenský vztah k nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, např. rodný list, oddací list, doklad o nezaopatřenosti, doklad o poručnictví, doklad prokazující osamělost cizince či jeho zdravotní stav;

- doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území - takovým dokladem může být např. potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.;

- doklad o zajištění prostředků k pobytu na území ČR - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než (1) součet částek životních minim členů rodiny a (2) součet nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou věrohodně prokážete jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny; forma dokladu o úhrnném měsíčním příjmu není zákonem přímo stanovena. Pro více informací kontaktujte Ministerstvo vnitra ČR.

- výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Cizozemský doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;

- souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte do 18 let na území; souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodu na jeho vůli nezávislých předložit;

- správní poplatek (2.500 Kč při platbě kartou, 100 - 110 EUR při platbě v hotovosti);

- v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu se předkládá cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky.

____

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem výslech. Pokud je se žadatelem výslech proveden, ZÚ sepíše protokol o výslechu, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud českému jazyku nerozumíte, doporučujeme si přivést tlumočníka.

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny MV ČR vydá ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti.