česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Podmínky pro získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

1) Žadatel musí být podnikatel či významný představitel obchodní korporace, přičemž pokud je jejím společníkem, musí mít alespoň 30% podíl v této korporaci, a žadatel či příslušná korporace, kterou žadatel takto reprezentuje, hodlá uskutečnit v ČR investici spočívající ve vytvoření 20 nových pracovních míst a současně investovat peněžní prostředky ve výši aspoň 75 mil. Kč; investování peněžních prostředků lze až do výše 60 % nahradit investováním jiného majetku, jehož vlastnictví a původ cizinec prokáže a jehož hodnota oceněná znalcem podle zákona o oceňování majetku odpovídá společně s investovanými peněžními prostředky celkové výši investovaných peněžních prostředků (nutno prokázat znaleckým posudkem), přičemž za jiný majetek se považují věci hmotné i nehmotné, včetně technologických a informačních předpokladů nebo znalostí, jejichž přínos pro podnikání cizince je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků, které tento jiný majetek nahrazuje.

2) Záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a tato investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec.

3) Žadatel musí danými finančními prostředky disponovat a mít je uloženy na účtu vedeném v členském státě EU nebo Evropského hospodářského prostoru oprávněným subjektem (např. uznávanou bankou); na požádání je žadatel povinen prokázat jejich původ.

4) Žadatel je osobou bezdlužnou; tato podmínka neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území ČR nepobýval.

5) Novým pracovním místem se rozumí pracovní místo, které je vytvořené v souvislosti s uskutečněním významné investice a které je po dobu uskutečňování významné investice nebo v případě, že je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydáno na 2 roky, nejméně po dobu 2 let, obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem.

Náležitosti žádosti:

- vyplněný formulář žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (vyplněnou úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem);

- 2 shodné pasové fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm;

- cestovní doklad;

- doklad o zajištění ubytování na území ČR;

- doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence;

- podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů, zhodnocení rizik, důvody pro uskutečnění významné investice v ČR, popis jednotlivých etap záměru, včetně časového harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení jednotlivých etap, popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny zákazníků a odbytišť a technického a technologického řešení jejich výroby nebo způsobu poskytování a popis způsobu zajištění pracovních sil;

- doklad o možnosti nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů;

- účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele nebo příslušné obchodní korporace za 2 kalendářní nebo účetní roky předcházející dni podání žádosti;

- čestné prohlášení žadatele, že na něj nebo na příslušnou obchodní korporaci nebylo vydáno rozhodnutí obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku;

- na požádání doklad o původu peněžních prostředků pro uskutečnění významné investice;

- doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku a znalecký  posudek o ocenění majetku, má-li být takový majetek investován;

- doklad prokazující bezdlužnost cizince či příslušné obchodní korporace; to neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území ČR nepobýval;

- v případě představitele obchodní korporace doklad o tom, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace;

- v případě společníka obchodní korporace doklad prokazující, že jeho podíl v této obchodní korporaci odpovídá alespoň oněm 30 %;

- výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Cizozemský doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními (nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka.
____

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Doklad o možnosti nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.

Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.

O žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování rozhodne Ministerstvo vnitra do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se vydává na dobu uskutečnění významné investice, nejdéle však na 2 roky.