česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud na území hodláte pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona 326/1999, s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia MV ČR vydá ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti žádosti:

- vyplněný formulář "Žádost o dlouhodobý pobyt";

- 2 shodné pasové fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm;

- cestovní doklad;

- doklad potvrzující účel pobytu (potvrzení o přijetí ke studiu, atd. - více info na stránkách Ministerstva vnitra ČR);

- doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území; souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s vaším pobytem na území, jste-li nezletilý;

- prokázat zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi (81.400 Kč), do 18 let se vyžaduje polovina uvedené částky; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na Váš pobyt přebírá tuzemská hostitelská organizace;

- souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte do 18 let na území; souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodu na jeho vůli nezávislých předložit;

- výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;

- správní poplatek (2.500 Kč při platbě kartou, 100 - 110 EUR při platbě v hotovosti);

- v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu se předkládá cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky.

____

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem výslech. Pokud je se žadatelem výslech proveden, ZÚ sepíše protokol o výslechu, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud českému jazyku nerozumíte, doporučujeme si přivést tlumočníka.