česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, jestliže jste uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále jen „výzkumný pracovník“).

V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může výzkumný pracovník žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podat na příslušném regionálním pracovišti oddělení pobytu cizinců na území ČR.

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu MV ČR vydá ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti;
  • 2 fotografie;
  • cestovní doklad;
  • dohoda o hostování;
  • písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území ČR, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území ČR, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků;
  • souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s vaším pobytem na území, jste-li nezletilý; prokázat zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na Váš pobyt přebírá tuzemská hostitelská organizace;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;
  • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu a pouze na dobu od příjezdu do ČR do doby zahájení zaměstnání)
  • uhrazení správního poplatku za podání žádosti (2 500,- Kč).

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu a matriční doklady se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem výslech. Pokud je se žadatelem výslech proveden, ZÚ sepíše protokol o výslechu, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud českému jazyku nerozumíte, doporučujeme si přivést tlumočníka.