česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kdo je občanem EU a jeho rodinný příslušník?

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.
Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, např. manžel, dítě, rodič nebo jiný příbuzný splňující podmínky zákona o pobytu cizinců.


Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu
Povinnosti cizince

Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, který je:

 1. manžel, resp. registrovaný partner;

 2. rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje;

 3. potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a

 4. potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. (Zákon o pobytu cizinců již nestanovuje podmínku nezaopatřenosti).

 

Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje i cizinec, který prokáže, že:

 1. je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným výše, pokud

  1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem EU ve společné domácnosti,

  2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, nebo

  3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo

 2. má s občanem EU trvalý partnerský vztah, který není manželstvím a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a intenzita vztahu.

 

Ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se rodinného příslušníka občana EU se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem státního občana ČR.