česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Schengenská víza k pobytu do 90/180 dnů

Obecné informace

S ohledem na pravidla vízového procesu dle schengenských standardů, týkající se možnosti podání žádosti o udělení víza na teritoriu EU/Schengenu, je nutné konkrétní případy konzutovat prostřednictvím e-mailu consulate_warsaw@mzv.cz.
Obecně však platí, že pro možnost podání žádosti na našem zastupitelském úřadu, v souladu s čl. 6 Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009, vízový kodex, je nutné, aby žadatel v Polsku legálně pobýval, resp. byl držitelem pobytového titulu.

 

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

 

Předkládá se

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel cesty
  • ubytování
  • finanční prostředky
  • záměr opustit území ČR /schengenského prostoru
 • cestovní zdravotní pojištění

 

 

Kdo podává žádost

Žádost se podává osobně. Za dítě mladší 15 let podá žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce. Děti ve věku 12 let a více se musí dostavit osobně za účelem odebrání otisků prstů.

 

Kde podat žádost

Žádost se podává na zastupitelském úřadu toho státu schengenského prostoru, který je jediným nebo hlavním cílem cesty. Hlavním cílem cesty je při návštěvě několika států schengenského prostoru ten stát, ve kterém bude pobyt nejdelší. Je-li délka pobytu na území více států schengenského prostoru stejná, je hlavním cílem cesty ten stát, ve kterém se nachází hlavní účel cesty (např. účast na konferenci). Nelze-li určit hlavní cíl cesty podle tohoto klíče, žádost se podává na zastupitelském úřadu toho státu schengenského prostoru, jehož hranice se překročí jako první.

Je-li jediným nebo hlavním cílem cesty ČR, žádost se podává na zastupitelském úřadu ČR.

Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt. Pakliže se v tomto státě nenachází zastupitelský úřad ČR, žádost se podává na konzulárně příslušném zastupitelském úřadu ČR v jiném akreditovaném státě (často sousedním) nebo na zastupitelském úřadu jiného státu schengenského prostoru – pokud s ním ČR uzavřela dohodu o zastupování.

Nachází-li se na území jednoho státu více konzulárních úřadů ČR (např. konzulární úřad při zastupitelském úřadu a dále generální konzulát/y), žádost se podává na konzulárním úřadu, v jehož konzulárním obvodu má žadatel pobyt.

 

V rámci schengenského prostoru přijímají vízové žádosti pouze tyto zastupitelské úřady ČR (tj. na ostatních zastupitelských úřadech ČR v schengenském prostoru není vízový úsek):

 1. Velvyslanectví ČR v Berlíně (místně příslušný pro Německo a Dánsko)
 2. Velvyslanectví ČR v Bratislavě (místně příslušný pro Slovensko, Kypr, Maďarsko a Řecko)
 3. Velvyslanectví ČR v Bruselu (místně příslušný pro Belgii, Francii, Lucembursko, Monako a Nizozemí)
 4. Velvyslanectví ČR ve Varšavě (místně příslušný pro Polsko, Estonsko, Finsko, Island, Litvu, Lotyšsko, Norsko a Švédsko) - registrační systém na podání žádosti je totožný jako v případě dlouhodobých víz a pobytových titulů
 5. Velvyslanectví ČR ve Vídni (místně příslušný pro Rakousko, Andorru, Itálii, Kapverdy, Lichtenštejnsko, Maltu, Portugalsko, San Marino, Slovinsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Španělsko, Švýcarsko a Vatikán)

 

Kdy podat žádost

Žádost lze podat 3 měsíce před cestou. Obecná lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dní (v odůvodněných případech 30, maximálně 60 dnů), a proto by neměla být žádost podána později než 15 dní před cestou. Žádost podaná později než 15 dní před cestou nemusí být včas vyřízena.

V cestovním dokladu může být vyznačeno pouze jedno platné schengenské (krátkodobé) vízum. Držitelé schengenského (krátkodobého) víza pro více vstupů mohou podat žádost během jeho platnosti, avšak pouze jedná-li se o vízum pro více vstupů s platností delší než 6 měsíců.

 

Jak dlouho lze pobývat

Délka platnosti schengenského (krátkodobého) víza se určuje podle požadované a doložené délky pobytu.

Pravidlo 90/180: V schengenském prostoru lze pobývat max. 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Po vyčerpání 90 dní je třeba schengenský prostor opustit. Je povinností cizince si počet dní ohlídat a nepřekročit jej. Počet dní pobytu na území schengenského prostoru se zjistí podle vstupních a výstupních razítek. Jako pomocný nástroj pro výpočet dní lze použít tzv. schengenskou kalkulačku.

Pravidlo 90/180 se netýká cizinců, kteří (1) pobývali v ČR / schengenském prostoru na základě schengenského (krátkodobého) víza a pro další krátkodobý pobyt jim bylo vystaveno krátkodobé vízum pouze pro ČR (tato víza jsou udělována pouze výjimečně), (2) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu nebo (3) kteří mohou pobývat na území ČR na základě bilaterální dohody.

 

Rozhodnutí o vízu

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum je ve většině běžných případů vyřízena během 7–15 dnů. Delší lhůty jsou možné, ale výjimečné.

Lhůty mohou být kratší na základě dohod o usnadnění vízového režimu.

 

Neudělení víza

V případě neudělení (a zrušení nebo zneplatnění) schengenského (krátkodobého) víza obdržíte formulář, kde je uveden důvod a možnost dalšího postupu – např. podání nové žádosti nebo podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, během 15 dnů od obdržení rozhodnutí o zamítnutí – v originále s originálem podpisu (tj. osobně, poštou nebo datovou schránkou). Instrukce jsou rovněž uvedeny na formuláři.

 

Vstup na území

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných k žádosti o vízum. Udělení víza automaticky nezaručuje vstup na území.

 

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu/oficiálním ubytovacím zařízení splní ohlašovací povinnost hotel. 

 

Prodloužení víza

O prodloužení doby platnosti schengenského (krátkodobého) víza lze v mimořádných a odůvodněných případech požádat místně příslušnou pobočku Služby cizinecké policie, a to nejdříve 30 dní a nejpozději 3 dny před uplynutím povolené doby pobytu.

 

Právní zdroje:

 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
 • Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 14. června 1985
 • Schengenská prováděcí úmluva

Ochrana osobních údajů

 

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

 Řízení o udělení dlouhodobého víza je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o udělení schengenských víz, zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci rozhodují o udělení nebo neudělení tohoto víza. Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz (vízum k pobytu nad 90 dnů) je v kompetenci orgánů cizinecké policie ČR. Případné rozhodnutí o neudělení víza je konečné a není možné proti němu podat odvolání.

 Každý žadatel, kterému byla žádost o udělení víza zamítnuta, je zastupitelským úřadem písemně informován o důvodech neudělení víza. U krátkodobých víz v rozsahu Vízového kodexu, u dlouhodobých víz  v rozsahu ustanovení § 56 zákona č. 326/1999 Sb. Po rozhodnutí o neudělení víza má žadatel právo kdykoliv podat novou žádost, která musí být doložena požadovanými doklady. Může tak učinit i bezprostředně po zamítnutí předchozí žádosti.

 Osobní údaje žadatele uvedené v jeho žádosti o vízum jsou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, poskytovány výlučně příslušným orgánům České republiky a jsou určeny k přijetí rozhodnutí o udělení či neudělení víza.

 Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm v této souvislosti vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto osobních údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Bližší informace poskytnou na požádání pracovníci vízového úseku zastupitelského úřadu.

 

Kontakt:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

CZ - 170 00 PRAHA 7

Tel.: +420 234 665 354

Fax: +420 234 665 501

e-mail: posta@uoou.cz

 

 

Užitečné odkazy:

Informace Euroskopu o Schengenu

Brožura Evropské komise o Schengenu

Informace Ministerstva vnitra o Schengenu

Informace Úřadu pro ochranu osobních údajů o Schengenu

Informace Evropské komise o Schengenu (anglicky)

Informace EUR-Lexu o Schengenu (anglicky)

Schengen Visa Info (anglicky)