česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona 326/1999 Sb. (zákon o pobytu cizinců na území České republiky), bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince. Další informace lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

K podání žádosti o trvalý pobyt je od dosažení 12 let věku nutná osobní přítomnost žadatele (v případě žadatele, který nedosáhl věku 15 let, také jeho zákonného zástupce). Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti na e-mailové adrese visa_warsaw@mzv.cz . Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o trvalý pobyt a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná.

Náležitosti k žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti o trvalý pobyt
  • platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.
  • 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm)
  • originál potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě.
  • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území ČR. Jde o doklad prokazující, že příjem cizince je pravidelný a úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob. Za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným způsobem, lze jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu vedeného v bance za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými příjmy disponuje, nebo platební výměr daně z příjmu. Na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu cizince a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání předložit též její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti. Další informace k prokázání prostředků k trvalému pobytu na území ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti. V souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádáme všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Tento doklad nepředkládají žadatelé, kteří ještě nedosáhli věku 15 let.
  • v případě, že žadatel nedosáhl věku 18 let, je třeba předložit souhlas rodičů (originál), popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s trvalým pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
  • dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i  životopis žadatele, ve kterém budou uvedeny další zřetele hodné důvody žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Osnovu pro zpracování zdůvodnění a životopisu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

  • manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele, kteří nemají vlastní potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě, předloží ke své žádosti originál oddacího listu/rodného listu a originál potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě svého manžela/rodiče.

Cestovní doklad a matriční doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Po kladném vyřízení žádosti o trvalý pobyt, před vyznačením víza pro převzetí trvalého pobytu, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva týkající se pojištění nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. V případě pojištění uzavřeného mimo území ČR, cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. K pojištění je třeba předložit také doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění je třeba uzavřít na dobu od začátku platnosti víza k převzetí trvalého pobytu do doby, než se na žadatele bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. Pojištění se nevyžaduje, pokud již žadatel je účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud žadatel prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

Náležitosti k žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Při podání žádosti o povolení k trvalému pobytu je nutné uhradit správní poplatek. Poplatek lze uhradit pouze v měně EURO.

Žádost se podává na úředním tiskopisu. Žádost je třeba vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. Je třeba uvést všechny údaje, které jsou v žádosti požadovány.

Kromě originálů, nebo ověřených kopií dokumentů, prosíme o kopie všech doložených dokumentů.

Lhůta pro vyřízení žádosti o trvalý pobyt činí 180 dnů.