česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Při dlouhodobém pobytu v Polsku je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví.
  2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a (podrobněji viz. níže).

POZOR: Na úřadech vedených honorárními konzuly ČR v Polsku nelze volit.

**********************************************************************************************

Ad 1) Zápis do seznamu voličů (Pozn.: pokud jste již zapsán(a) z minulých voleb, není třeba se zapisovat znova)

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Pro zápis do zvláštního seznamu voličů je možno obecně přijít kdykoliv v úředních hodinách, není tedy třeba sjednávat schůzku. Žádost lze zaslat i poštou (v tomto případě je však rozhodující datum doručení žádosti), nicméně v takovém případě je třeba doložit buď originály příslušných dokladů (budou Vám zaslány zpět), nebo jejich ověřené kopie.

Žádost lze podat kdykoliv, chce-li se však volič zúčastnit konkrétních voleb, musí být zaslána nebo předána osobně zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb. Žadatel prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným platným cestovním dokladem, a to i cizozemským.

Žádost podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo faxu, je možné uznat v případě, že ji občan doloží originálem popř. ověřenou kopií níže uvedených dokladů, a to do doby před uzavřením zvláštního seznamu voličů (40 dnů před konáním voleb).

Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha níže) a doložit těmito náležitostmi:

A) Originál nebo ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR

Pozn. 1: Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Pozn. 2: Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným v ustanovení § 20 zákona č. 40/1993 Sb. (občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, bez ohledu na datum jejich vydání; vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším než 6 měsíců, ve spojitosti s ustanovením § 46 odstavce 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

B) Doklad o bydlišti na území Polska

Pozn.: Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku, zastupitelského úřadu by měl sloužit primárně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz).

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu obecně nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

V případě písemné žádosti zasílané poštou Vás prosíme:

  • o přiložení předplacené obálky pro doporučené sledovatelné podání, abychom Vám mohli zaslat zpět originály přiložených dokumentů a potvrzení o zapsání do zvláštního volebního seznamu.
  • prosíme zároveň o sdělení, zda souhlasíte s pořízením kopie Vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu pro evidenční účely našeho zastupitelského úřadu (toto prosím uveďte v doprovodném dopise spolu s žádostí o zápis a dalšími výše uvedenými náležitostmi).

POZOR! Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Ad 2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo při volbě prezidenta ĆR na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Do Senátu  a do krajských či obecních zastupitelstev v zahraničí volit nelze.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat jedním z následujících způsobů:

  • osobně na obecním úřadě
  • v listinné podobě (např. poštou), opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
  • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Podání žádosti o voličský průkaz musí být doručeno obecnímu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Pozn.: Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na Velvyslanectví ČR ve Varšavě, bude mu průkaz předán (pokud dorazil včas) ve volební místnosti.

**********************************************************************************************

Jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde:

1) Vyškrtnutí ze seznamu voličů

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (Pozn.: Uveďte prosím, na kterou adresu si přejete potvrzení o vyškrtnutí zaslat.). Žádost lze doručit osobně, poštou (podpis nemusí být ověřen) nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující. Uznat lze případně pouze žádost zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. V případě využití datové schránky zašlete žádost na naše velvyslanectví prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR, jehož datová schránka má IDS: e4xaaxh.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo území Polska, můžete požádat o vydání voličského průkazu.

Zastupitelský úřad vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů. Žádost lze podat osobně na zastupitelském úřadě nebo v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky (v takovém případě zašlete žádost na naše velvyslanectví prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR, jehož datová schránka má IDS: e4xaaxh) a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem (tj. 2 dny před konáním voleb).

Zastupitelský úřad předá předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před konáním voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský průkaz na počkání.

S voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí lze volit v libovolném volebním okrsku či obvodu v ČR, nelze s ním však volit v krajských a obecních volbách.

**********************************************************************************************

Průběh hlasování - obecná informace (samotný průběh může záviset na konkrétním druhu voleb)

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady ČR.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR ve Varšavě a hlasovací lístky, které je při volbě nutno použít. Jiné volební lístky (např. ty, které si přinese volič z ČR, nelze použít). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. V Polské republice lze volit pouze na Velvyslanectví ČR ve Varšavě. 

S případnými dotazy se obracejte, prosím, na konzulární oddělení českého velvyslanectví ve Varšavě na níže uvedené adrese:

 

Kontakty:

Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení
 

přílohy

Formulář zápis do zvláštního seznamu voličů 46 KB DOC (Word dokument) 4.5.2021

Formulář vyškrtnutí ze ZSV 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 8.6.2021