česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 se v České republice uskuteční volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Na velvyslanectví se nehlasuje.

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů. Volby se tedy uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2016, a to ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.
 
Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.
 

Voliči, kteří jsou již z minulosti zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem (netřeba se tedy nově zapisovat pro účel senátních voleb), nebo ti, kteří dosud zapsáni nejsou, ale zapíší se nejpozději do 14. srpna 2022, se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít voličský průkaz. Hlasovat mohou v jakémkoli volebním okrsku v ČR, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.
V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu nejpozději přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu v ČR je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.
 

Žádost o vydání voličského průkazu ZDE  může podat pouze občan ČR, který je z minulosti zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nebo se do zvláštního seznamu voličů zapíše nejpozději do 14. srpna 2022 do 16:00 hod.  
Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 16. září 2022 do 16:00 hod., případně předána osobně nejpozději do středy 21. září 2022 do 16:00 hod.
O vydání voličského průkazu je tedy možné požádat písemně nebo osobně. Písemné podání může být: v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku i na některých honorárních konzulátech), v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
 
Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 8. září 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Vydání voličského průkazu se nezpoplatňuje.

Volič může požádat, a to pouze osobně, o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.


 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Ve stejném termínu (v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022) proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev krajů.
Hlasování při volbách do zastupitelstev krajů probíhá pouze na území České republiky. Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly.
Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Ve volbách do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, tedy nesplňuje podmínky práva volit do zmíněných zastupitelstev.