česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020, vyhlásil volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října 2020 a sobotu 3. října 2020.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

 

V souvislosti s přehledem termínů a lhůt pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční  ve dnech 2. a 3. října 2020  a v souladu s ustanovením §6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, ZÚ Varšava sděluje, že dne 25. září 2020 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu, a to v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Lhůta pro osobní předání žádosti voliče o vydání voličského průkazu končí dne 30. září 2020.

 

 

 

V souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 a 81, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020, dne 23. srpna 2020 (neděle) lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR ve Varšavě.

K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do ZSV zapsána.

Žádost, podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopí shora uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů.

V případě žádosti o zapsání do zvláštního seznamu voličů v průběhu neděle 23. 8. 2020 (8.00 - 16.00 hod.) prosím kontaktujte pracovníka konzulárního oddělení na tel. čísle +48 608 298 988.

 

 

 

 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve volebních obvodech č. 3 Cheb, č. 6 Louny, č. 9 Plzeň-město, č. 12 Strakonice, č. 15 Pelhřimov, č. 18 Příbram, č. 21 Praha 5, č. 24 Praha 9, č. 27 Prha 1, č. 30 Kladno, č. 33 Děčín, č. 36 Česká Lípa, č. 39 Trutnov, č. 42 Kolín, č. 45 Hradec Králové, č. 48 Rychnov nad Kněžnou, č. 51 Žďár nad Sázavou, č. 54 Znojmo, č. 57 Vyškov, č. 60 Brno-město, č. 63 Přerov, č. 66 Olomouc, č. 69 Frýdek-Místek, č. 72 Ostrava-město, č. 75 Karviná, č. 78 Zlín, č. 81 Uherské Hradiště.  

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu v obvodech, kde žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu, se bude konat v pátek 9. října 2020 a v sobotu 10. října 2020.

V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude práva být volen nebo zemře, bude se druhé kolo voleb konat v pátek 16. října 2020 a v sobotu 17. října 2020.         

Hlasování probíhá pouze ve volebních obvodech na území ČR. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasování probíhat nebude.

Voliči, občané České republiky, kteří mají bydliště mimo území České republiky, mohou požádat zastupitelský úřad České republiky v zahraničí o zápis do zvláštního seznamu voličů. Tato žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději do 23. srpna 2020.

Volič, zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného při zastupitelském úřadě  České republiky ve Varšavě, může hlasovat na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny, na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem České republiky.

Požádat o vydání voličského průkazu může volič na tomto úřadu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů (do 25. září 2020) přede dnem voleb, nebo osobně (do 30. září 2020 do 16.00 hodin).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů (od 17. září 2020) před dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do Senátu Parlamentu České Republiky.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Volby do zastupitelstev krajů budou probíhat pouze na území České republiky. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasování probíhat nebude.  Zastupitelský úřad pro tyto volby voličský průkaz vydávat nebude.

 

Podrobné informace pro veřejnost jsou k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky:

 

http://www.mvcr/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx