česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. - 9. října 2021

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Mimo území České republiky budou volby probíhat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, s výjimkou honorárních konzulátů.

Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na profesionálních zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Zabezpečení uvedených voleb se řídí níže uvedenými zákony a předpisy:

  • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších zákonů       (článek 16-20);
  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  •  Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona  č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/l999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška MZV č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů;

 

Průběh voleb:

- v pátek 8. 10. 2021 bude volební místnost otevřena od 14:00 do 22:00 hodin místního času

- v sobotu 9. října bude volební místnost otevřena od 8:00 do 14:00 hodin místního času.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 27 je volební místnost na Velvyslanectví ČR ve Varšavě, ul. Koszykowa 18, Varšava, 00-555.

UPOZORŇUJEME, ŽE Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 JE TŘEBA DODRŽOVAT ROZESTUPY 1,5 M A MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS HYGIENICKOU ROUŠKOU NEBO RESPIRÁTOREM TYPU FFP2!!! V PROSTORU VELVYSLANECTVÍ ČR VE VARŠAVĚ BUDE K DISPOZICI DEZINFEKCE RUKOU. ROVNĚŽ SE DOPORUČUJE ZAJISTIT SI S SEBOU PSACÍ POTŘEBY NA PROVEDENÍ VOLBY NA HLASOVACÍM LÍSTKU.

 

Seznam kandidátních listin v Ústeckém kraji (PDF, 55 KB),   Čísla pro označení hlasovacích lístků polit. stran, hnutí a koalic (PDF, 212 KB)Čísla pro označení hlasovacích listků polit. stran, hnutí a koalic - abecední pořadí

 

OBECNÉ INFORMACE:

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Na Velvyslanectví ČR ve Varšavě mohou volit čeští občané, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR ve Varšavě a dále čeští občané, kteří předloží voličský průkaz.

Ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectví ČR ve Varšavě mohou být zapsáni pouze občané ČR, kteří mají bydliště na území Polska.

Na honorárních konzulátech ČR nelze hlasovat. Při hlasování se volič musí na úřad dostavit osobně, hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 26 je volební místnost na Velvyslanectví ČR ve Varšavě, ul. Koszykowa 18, Varšava, 00-555.

V říjnových volbách voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji naleznete v příloze na konci této stránky.

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů je nutné předat písemnou žádost, doloženou originály, příp. úředně ověřenými kopiemi dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho české státní občanství (cestovní pas nebo občanský průkaz) a bydliště na území Polska. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být velvyslanectví předána nebo doručena nejpozději dne 29. 08. 2021.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectví ČR ve Varšavě v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi platný český občanský průkaz, nebo  platný český cestovní, diplomatický či služební pas, příp. český cestovní průkaz.

Čeští občané, kteří nejsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR ve Varšavě, mohou volit s voličským průkazem vydaným obecním nebo městským úřadem v ČR, nebo jiným zastupitelským úřadem ČR podle místa jejich trvalého pobytu. Tito občané pak v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi působící při Velvyslanectví ČR ve Varšavě spolu s platným českým občanským průkazem, nebo českým cestovním, diplomatickým či služebním pasem, příp. českým cestovním průkazem i voličský průkaz.

Občanům ČR zapsaným na voličském seznamu Velvyslanectví ČR ve Varšavě může být vystaven voličský průkaz. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat buď osobně do středy 06. 10. 2021 do 16:00 hod., nebo v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslanou prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (e4xaaxh). Konec lhůty pro doručení písemné žádosti poštou nebo datovou zprávou byl stanoven na pátek 01. 10. 2021. Voličský průkaz pro účely říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možno předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo mu jej zaslat na jím uvedenou adresu nejdříve ve čtvrtek 23. 09. 2021.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti, která je zřizována v budově Velvyslanectví ČR ve Varšavě. Nejsou zasílány voličům předem poštou. Při příchodu do volební místnosti musí každý volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným českým dokladem totožnosti. Volič, který není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR ve Varšavě a bude hlasovat na základě voličského průkazu, je povinen tento voličský průkaz následně odevzdat.

 

Přehled termínů k volbám do Poslanecké sněmovny 2021:

29. srpna 2021 - konec lhůty pro přijímání anebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů.

8. září 2021 - uzavření zvláštních volebních seznamů na zastupitelském úřadu.

23. září 2021  - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům.

1. října 2021 - konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz poštou anebo datovou schránkou.

6. října  2021 - konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu. Konec možnosti podat žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

 

Státní volební komise vylosovala čísla politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Státní volební komise na svém 179. jednání dne 24. srpna 2021 vylosovala čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

V přiložených souborech je uveden přehled vylosovaných čísel podle kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic - v abecedním pořadí a podle vylosovaných čísel.

Vzhledem k tomu, že ne všechny kandidující subjekty podaly kandidátní listiny ve všech krajích, číselná řada na hlasovacích lístcích v jednotlivých krajích nebude úplná.

Detailní informace naleznete pod následujícím odkazem https://www.mvcr.cz/clanek/statni-volebni-komise-vylosovala-cisla-politickych-stran-hnuti-a-koalic-pro-volby-do-poslanecke-snemovny-2021.aspx.

 

Bližší informace ke konání voleb v zahraničí a jednotlivým způsobům hlasování naleznete zde a budou následovat v souladu s platným harmonogramem zajištění voleb do PS PČR 8. - 9. října 2021.

přílohy

Rozhodnutí Prezidenta ČR o konání voleb 90 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021

Volby do PS P - hlasování v zahraničí 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.6.2021

Volby PSP inforace o způsobu hlasování na ZÚ 34 KB DOC (Word dokument) 9.6.2021

Volby PS P způsob hlasování na voličský průkaz 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.6.2021

Seznam kandidátních listin v Ústeckém kraji 54 KB PDF (Acrobat dokument) 24.8.2021

Čísla pro označení hlasovacích lístků polit. stran,... 211 KB PDF (Acrobat dokument) 27.8.2021