česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Informacja ogólne

Podstawowe informacje o rodzajach wiz i celach pobytu w RCz oraz warunkach ich uzyskania

WIZA DŁUGOTERMINOWA/POBYT DŁUGOTERMINOWY

Pobyt obcokrajowców na terytorium Republiki Czeskiej reguluje przede wszystkim Ustawa nr 326/1999 Sb. o pobycie obcokrajowców na terytorium Republiki Czeskiej oraz o zmianie niektórych ustaw, której aktualne brzmienie jest do dyspozycji na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz www.mvcr.cz.

Decyzja o otrzymaniu, nieotrzymaniu lub anulowaniu wizy długoterminowej, decyzja o zezwoleniu na pobyt długoterminowy lub zezwoleniu na pobyt stały leży w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz.

Wizę długoterminową przyznaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RCz na wniosek obcokrajowca, który ma zamiar przebywać na terytorium Republiki Czeskiej w celu wymagającym pobytu dłuższego niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt długoterminowy przyznaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RCz na wniosek obcokrajowca, który na terytorium RCz przebywa na podstawie wizy długoterminowej i ma zamiar tymczasowo przebywać na terytorium RCz w terminie dłuższym niż 6 miesięcy, zaś cel jego pobytu nie uległ zmianie. Wniosek o zezwolenie na pobyt długoterminowy można złożyć, zezwolenie na pobyt długoterminowy można uzyskać, bez konieczności spełnienia warunku wcześniejszego pobytu na terytorium w przypadku studiów, badań naukowych i wspólnego połączenia rodziny.

Zezwolenie na pobyt stały przyznaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RCz po 5 latach nieprzerwanego pobytu na terytorium lub w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w § 66 a § 67 ustawy o pobycie obcokrajowców.


Anulowanie wizy długoterminowej oraz zezwolenia na pobyt:

Zwracamy uwagę na fakt, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może wszcząć postępowanie o anulowaniu wizy długoterminowej, o ile posiadacz wizy przebywa w RCz w innym celu niż cel deklarowany podczas składania wniosku o wizę lub nie stosuje się do któregoś z warunków przyznania wizy, np. nie przebywa długoterminowo w Republice Czeskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może wszcząć postępowanie o anulowaniu zezwolenia na pobyt, o ile posiadacz zezwolenia przebywa w RCz w innym celu niż cel deklarowany podczas składania wniosku o zezwolenie na pobyt.

Zwracamy uwagę na podstawową zasadę, zgodnie z którą dokumenty (zaświadczenie o niekaralności, dokumenty metrykalne) wydane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej/Strefa Schengen (np. Łotwę, Litwę, Estonii, Norwegii, Szwecji, Finlandii lub Islandii), muszą być uzupełnione w poświadczenie apostille. Wymóg ten nie musi być spełniony tylko w przypadku, iż dokumety wydało państwo, które zawarło bilateralną umowę, na podstawie której dokumety publiczne wydane przez to państwo nie muszą być w celu postępowania na terytorium Republiki Czeskiej uzupełnione w żadne dodatkowe poświadczenie (np. dokumety wydane przez polskie organy).

____________

Wiza Schengen

Wjazd oraz pobyt obcokrajowców na terytorium Schengen do 90 dni reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 ustanawiające tzw. Wspólny Kodeks Wizowy.