česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące złożenia wniosku o pobyt długoterminowy na terytorium RCz
 

Właściwym organem do rozpatrzenia wniosku o o zezwolenie na pobyt długoterminowy jest Wydział ds Polityki Azylowej i Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

 

Ambasada RCz w Warszawie nie podejmuje decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu zezwolenia na pobyt.

 

W przypadku pozytywnego stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych placówka dyplomatyczna wkleja do paszportu obcokrajowca wizę w celu odbioru zezwolenia na pobyt długoterinowy (wiza jednorazowa na 60 dni). W przypadku negatywnego stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych placówka dyplomatyczna informuje o fakcie wnioskodawcę i przekazuje mu ustawowe powody, na podstawie których wniosek o zezwolenia na pobyt został rozpatrzony negatywnie.

Osobiste stawiennictwo jest warunkiem niezbędnym złożenia wniosku o pobyt długoterminowy.

Po przyjęciu wniosku konsulat opatrzy paszport cudzoziemca pieczącią, która stwierdza że wniosek został złożony. Pieczątka nie ma dla cudzoziemca żadnych następstw prawnych.

 

Dokumenty załączone do wniosku o wizę nie mogą być starsze niż 180 dni, z wyjątkiem paszportu, dokumentów metrykalnych i fotografii obcokrajowca, która musi być zgodna z jego aktualnym wizerunkiem, o ile nie postanowiono inaczej. Wszystkie dokumenty, z wyjątkiem paszportu, muszą być w języku czeskim lub przetłumaczone na język czeski przez tłumacza przysięgłego. Dokumet potwierdzający cel pobytu, dokumenty metrykalne oraz zgoda rodziców na pobyt dziecka na terytorium RCz należy załączyć w oryginale.

 

Paszport nie może być starszy niż 10 lat, musí zawierać minimalnie 2 wolne strony a okres jego ważności musi być minimalnie o 3 miesiące dłuższy niż przewidywany okres ważności wizy.

Ambasada ma prawo do przeprowadzenia przesłuchania z wnioskodawcą, sporządzenia protokołu z przesłuchania. Wnioskodawca stwierdza ważność informacji w protokole swym podpisem.

 

UWAGA – przesłuchanie jest prowadzone w języku czeskim, protokół jest sporządzany w języku czeskim. O ile wnioskodawca nie włada językiem czeskim, wskazane jest stawić się z tłumaczem.

 

Terminy rozpatrzenia wniosku:

Decyzję o zezwoleniu na pobyt na terytorium Republiki Czeskiej wydaje się w terminie:

 

  • 120 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i jego członka rodziny,
  • 270 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt długoterminowy w celu wspólnego pobytu rodziny w RCz,
  • 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt długoterminowy w celu studiów, badań naukowych lub wydania zezwolenia na pobyt długoterminowy członka rodziny pracownika naukowego.

 

Przedłużenia ważności zezwolenia na pobyt długoterminowy leży wyłącznie w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Uwaga:

Posiadacz zezwolenia na pobyt długoterminowy ma prawo do swobodnego przemieszczania się po całej strefie Schengen, tzn. pobytu w RCz przez cały okres ważności wizy oraz trzy miesiące w przeciągu 6 miesięcy w innych krajach Schengen.