česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Karta pracownicza

Ogólne informacje
 

Wniosek o kartę pracowniczą składa cudzoziemiec, który będzie w Republice Czeskiej pracował dłużej niż 3 miesiące.

Karta pracownicza jest formą pobytu długoterminowego.

Wniosek o kartę pracowniczą składa się w placówce dyplomatycznej RCz właściwej terytorialnie. Placówka przekazuje wniosek Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które podejmuje decyzję ws. wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku placówka dyplomatyczna, która przyjęła wniosek, wyda wizę w celu odbioru zezwolenia na pobyt długoterminowy, tj. kartę pracowniczą. Po przyjeździe do RCz cudzoziemiec stawi się w oddziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wyda mu kartę pracowniczą.

Załączniki do wniosku o kartę pracowniczą:

 

 • Formularz wniosku
 • paszport
 • 2x fotografie
 •  dane biometryczne – odciski palców
 • opłata (5 000 Kč)
 • dokumenty uzupełniające
  • dot. celu pobytu (umowa o pracę,   promesa zatrudnienia , dokument potwierdzający spełnienie kryteriów  kwalififkacyjnych na stanowisko – o ile jest wymagane)
  • dot. zakwaterowania (naprz. Umowa najmu lub  tytuł prawny do lokalu)
  • dot. posiadania środków finansowych (np. wyciąg z konta lub  inne zaświadczenie)
 • Zaświadczenie o niekaralności wydane przez państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec oraz państwa/państw, w których cudzoziemiec przebywał w ostatních 3 latach dłużej niż 6 miesięcy
 • W razie konieczności dokument potwierdzający spełnienie warunków zarządzenia dot. ochrony przed zawleczeniem schorzenia infekcyjnego
 • Ubezpieczenie zdrowotne dla podróżnych – przedstawia się dopiero przy odbiorze samej wizy

 

Szczegółowe informacje dot. składania wniosku o kartę pracowniczą są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które jest właściwe w sprawie.

 

Prosimy wnioskodawców również o sporządzenie kopii (zwykłych) całej dokumentacji załączonej do wniosku.