česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Zezwolenie na pobyt długoterminowy – karta pracownika przeniesionego w ramach zakładu pracy

Przez przeniesienie w ramach zakładu pracy należy rozumieć przejściowe przeniesienie cudzoziemca a) w ramach zakładu pracy/korporacji do jej filii w RCz b) pomiędzy spółką matką a córką lub c) między dwoma spółkami córkami tej samej spółki matki.
 

Wnioskodawca musi być głównym menadżerem lub specjalistą posiadającym specyficzne umiejętności i wymagane kwalifikacje lub zatrudnionym stażystą posiadającym wykształcenie wyższe.

Okres przeniesienia w przypadku menadżera lub specjalisty nie może przekroczyć 3 lat, w przypadku stażysty 1 roku.

Do złożenia wniosku o wydanie karty pracownika przeniesionego nie jest uprawniony cudzoziemiec, jeżeli:

 1. Wnioskuje o wydanie zezwolenia na pobyt długoterminowy w celu badań naukowych,
 2. Jest pracownikiem pracodawcy innego kraju  członkowskiego UE wydelegowanym do pracy w ramach  ponadnarodowego świadczenia usług na terytorium RCz,
 3. obcokrajowca, który na terytorium RCz przebywa w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. cudzoziemca, który uzyskał pracę za pośrednictwem agencji pracy,
 5. cudzoziemca, który na terytorium przebywa w celu studiów zgodnie z § 64 ustęp 1 od a) do c), odbywa studia dzienne w szkole średniej, konserwatorium, wyższej szkole zawodowej lub szkole językowej z prawem do państwowego egzaminu językowego lub jest studentem studiów dziennych na uniwersytecie lub zgodnie z § 64, ustęp 1, litera d) i e) lub
 6. cudzoziemca, który jest zatrudniony w korporacji handlowej z siedzibą w państwie, które jest stroną umowy międzynarodowej zawartej z UE, na podstawie której obywatele tego kraju mają prawo do wolnego przemieszczania się tak samo jak obywatele UE lub w kraju, który jest sygnatariuszem Umowy o Wspólnym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie karty pracownika przeniesionego w ramach zakładu pracy
 • 2 fotografie;
 • Dokument podróży;
 • Dokument o zapewnionym zakwaterowaniu na terytorium RCz;
 • Zaświadczenie o niekaralności kraju, którego cudzoziemiec jest obywatelem oraz kraju, w którym w ostatnich 3 latach przebywał dłużej niż 6 miesięcy w sposób nieprzerwany lub oświadczenie, w przypadku, iż państwo nie wydaje takiego dokumentu – dokument innego kraju musi być opatrzony stosowną formą uwierzytelnienia i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język czeski (o ile nie wymaga tego umowa międzynarodowa, której RCz jest stroną);
 • Pismo polecające – musi zawierać potwierdzenie ze strony korporacji z siedzibą poza UE, iż cudzoziemiec będzie przeniesiony do korporacji lub filii w RCz na stanowisko menadżera, specjalisty lub zatrudnionego stażysty z uzwględnieniem czasu przeniesienia wewnątrz zakładowego oraz miejsca wykonywania pracy w RCz oraz warunków pracy. Czas pracy, ilość dni urlopu w danym roku kalendarzowym oraz wysokość pensji lub wynagrodzenia – warunki te nie mogą być gorsze niż warunki określone w kodeksie pracy. Pismo musi zawierać również wpis, iż po zakończeniu okresu przeniesienia cudzoziemiec powróci do korporacji z siedzibą poza UE;
 • Dokument o zatrudnieniu przed przeniesieniem wewnątrz zakładowym potwierdzający, iż cudzoziemiec był bezpośrednio przed dniem przeniesienia zatrudniony w danej korporacji z siedzibą poza UE przez co najmniej 6 miesięcy.
 • Dokument potwierdzający powiązania między korporacjami, w ramach których realizowane jest przeniesienie;
 • Dokument o posiadaniu przez wnioskodawcę stosownych kwalifikacji, o ile jest wymagany stosownym przepisem, dokument o spełnieniu warunków wykonywania regulowanego zawodu – jeżeli chodzi o taki zawód, dokument o posiadanym wykształceniu wyższym w przypadku zatrudnionego stażysty;
 • W przypadku zatrudnionego stażysty – umowę o przygotowaniu specjalistycznym z opisem programu i warunków tego przygotowania oraz długości trwania;
 • Uiszczenie opłaty administracyjnej

 

Wniosek składa wnioskodawca osobiście.

Dokumenty załączone do wniosku o wizę nie mogą być starsze niż 180 dni, to nie dotyczy dokumentu podróży, dokumentów metrykalnych oraz zdjęcia obcokrajowca, które musi jednak przedstawiać jego prawdziwy wizerunek, o ile przepisy nie przewidują inaczej. Wszystkie załączniki, oprócz dokumentu podróży, muszą być w języku czeskim (wymagane dokumenty w języku czeskim lub w obcym języku przetłumaczone na język czeski przez tłumacza przysięgłego). Dokument poświadczający cel pobytu oraz dokumenty metrykalne są przedstawiane w oryginale. Pozostałe dokumenty muszą być w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.

Dokument podróży nie może być starszy niż 10 lat, musi zawierać co najmniej 2 wolne strony, zaś jego okres ważności musi być dłuższy co najmniej o 3 miesiące od daty zakończenia ważności okresu, na który przewiduje się, iż zostanie udzielona wiza,

Wiza w celu przejęcia zezwolenia na pobyt ma termin ważności 6 miesięcy w ramach, którego zezwolony jest pobyt na terytorium RCz przez 60 dni. Po wstępie na terytorium RCz na podstawie takiej wizy cudzoziemiec ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych osobiście stawić się w stosownym wydziale pobytu obcokrajowców Departamentu Polityki Migracyjnej i Azylowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu złożenia wniosku o wystawienie legitymacji pobytu. Legitymacja będzie wystawiona w okresie 60 dni.

Decyzję o wniosku o wydanie karty pracownika przeniesionego wewnątrz zakładowo podejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku zawieszenia postępowania, np. z powodu wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów, termin rozpatrzenia zawiesza się do czasu uzupełnienia braków formalnych.

Karta pracownika przeniesionego wewnątrz zakładowo zostaje wydana zgodnie z okresem przeniesienia, najdłużej jednak na 3 lata w przypadku menedżera lub specjalisty lub na rok w przypadku stażysty.