česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Zezwolenie na pobyt długoterminowy w celu połączenia się rodziną

Ogólne informacje
 

Wniosek o zezwolenie na pobyt długoterminowy w celu połączenia się z rodziną („polączenia z rodziną“) jest uprawniony złożyć:

 

 1. małżonek cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt;
 2. małoletnie lub pełnoletnie dziecko cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt, pozostające na utrzymaniu;
 3. małoletnie lub pełnoletnie dziecko małżonka cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt, pozostające na utrzymaniu
 4. Małoletni cudzoziemiec, nad którym decyzją sądu sprawuje pieczę zastępczą lub kuratelę cudzoziemiec z zezwoleniem na pobyt w RCz lub jego małżonek, lub małoletni cudzoziemiec, który został przez takiego cudzoziemca lub jego małżonka przysposobiony, o ile opieka nad małoletnim będzie miała miejsce na terytorium Republiki Czeskiej;
 5. Samotny cudzoziemiec powyżej 65 roku lub bez względu na wiek, który nie jest w stanie z powodów zdrowotnych zadbać o siebie, w przypadku połączenia się rodziny z rodzicem lub dzieckiem z pobytem na terytorium RCz.

 

 

Wniosek o zezwolenie na pobyt długoterminowy w celu połączenia się z rodziną uprawniony jest złożyć cudzoziemiec tylko w przypadku, iż łączy się z członkiem rodziny, który jest posiadaczem zezwolenia na pobyt długoterminowy lub stały i przebywa na terytorium RCz minimalnie od 15 miesięcy. W przypadku połączenia małżonków każdy z nich musi mieć skończone 20 lat. W przypadku członka rodziny posiadającego kartę pracowniczą możliwe jest złożenie wniosku już po 6 miesiącach od daty wydania karty pracowniczej. O ile wspomniane warunki nie są spełnione, cudzoziemiec może wnioskować wyłącznie o udzielenie długoterminowej wizy w celu połączenia z rodziną.

Wniosek o zezwolenie na pobyt długoterminowy w celu połączenia się z rodziną składa się w placówce dyplomatycznej RCz. W przypadku, iż wnioskodawca przebywa już w RC na podstawie wizy pobytowej nad 90 dni lub zezwolenia na pobyt długoterminowy wydany w innym celu złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt długoterminowy jest możliwe w stosownej filli wydziału dla cudzoziemców na terytorium RCz.

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku;
 • 2 fotografie;
 • Dokument podróży;
 • Dokument potwierdzający pokrewieństwo (akt urodzenia, akt ślubu);
 • Dokument o zapewnionym zakwaterowaniu na czas pobytu na terytorium RCz;
 • Dokument potwierdzający, iż ogólny miesięczny dochód rodziny po połączeniu się nie będzie niższy niż suma minimum życiowego wszystkich członków rodziny oraz iż suma najwyższej normatywnej kwoty wydatków na zakwaterowanie (ustalona ustawowo jako dodatek mieszkaniowy) lub kwoty, która zostanie w sposób wiarygodny udokumentowana jako kwota realnych koniecznych wydatków na cele mieszkalne rodziny - forma dokumentu o sumie dochodów miesięcznych nie jest ustawowo przewidziana. W celu niejasności należy się zwrócić do MSW RCz.
 • Zaświadczenie o niekaralności kraju, którego cudzoziemiec jest obywatelem oraz kraju, w którym w ostatnich 3 latach przebywał dłużej niż 6 miesięcy w sposób nieprzerwany lub oświadczenie, w przypadku, iż państwo nie wydaje takiego dokumentu – dokument innego kraju musi być opatrzony stosowną formą uwierzytelnienia i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język czeski (o ile nie wymaga tego umowa międzynarodowa, której RCz jest stroną);
 • Zgodę rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów na pobyt dziecka poniżej 18 roku życia w RCz. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli chodzi o rodzica, opiekuna prawnego, kuratora, który składa wniosek w imieniu dzieka lub z którym dziecko będzie przebywało w RCz. Cudzoziemiec w przypadku niemożliwości uzyskania takiej zgody musi udokumentować, iż istnieją powody niezależne od jego woli, które uniemożliwiają uzyskanie takiej zgody;

 

 

 • Ubezpieczenie zdrowotne dla podróżujących – w kwocie min. 60.000 EURO ważne na terytorium RCz (przedstawia się dopiero w momecie odbioru wizy)
 • Opłata administracyjna za złożenie wniosku (500,- Kč).
 • Placówka czeska może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia dokumentu stwierdzającego spełnienie warunków zarządzenia dot. ochrony przed zawleczeniem schorzenia infekcyjnego;

 

Wniosek składa wnioskodawca osobiście.

Dokumenty załączone do wniosku o wizę nie mogę być starsze niż 180 dni, to nie dotyczy dokumentu podróży, dokumentów metrykalnych oraz zdjęcia obcokrajowca, które musi jednak przedstawiać jego prawdziwy wizerunek, o ile przepisy nie przewidują inaczej. Wszystkie załączniki, oprócz dokumentu podróży, muszą być w języku czeskim (wymagane dokumenty w języku czeskim lub w obcym języku przetłumaczone na język czeski przez tłumacza przysięgłego). Dokument poświadczający cel pobytu oraz dokumenty metrykalne są przedstawiane w oryginale. Pozostałe dokumenty muszą być w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.

 

Dokument podróży nie może być starszy niż 10 lat, musi zawierać co najmniej 2 wolne strony, zaś jego okres ważności musi być dłuższy co najmniej o 3 miesiące od daty zakończenia ważności okresu, na który przewiduje się, iż zostanie udzielona wiza, tzn. iz w dniu składania wniosku dokument podróży musi być ważny jeszcze przez co najmniej 12 miesiący.

 

Ambasada ma prawo do przeprowadzenia przesłuchania z wnioskodawcą oraz sporządzenia protokołu z przesłuchania. Wnioskodawca stwierdza ważność informacji zawartych w protokole swym podpisem.

 

UWAGA – przesłuchanie jest prowadzone w języku czeskim, protokół jest sporządzany w języku czeskim. O ile wnioskodawca nie włada językiem czeskim, wskazane jest stawić się z tłumaczem.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

Decyzję o zezwoleniu na pobyt długoterminowy w celu połączenia się z rodziną wyda MSW RCz w terminie 270 dni od dnia złożenia wniosku.