česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

tymczasowy pobyt na terytorium RCz bez wizy

Na terytorium RCz/strefy Schengen jest uprawniony przebywać tymczasowo bez wizy:
 

- obywatel UE, Islandii, Norwegii, Liechtenstein oraz Szwajcarii

- obywatel/posiadacz paszportu państwa, z którym została zawarta umowa o stosunkach bezwizowych

- posiadacz wizy długoterminowej typu „D“ któregokolwiek z państw strefy Schengen – taka wiza pełni równocześnie funkcję (krótkoterminowej) wizy Schengen, tzn. iż umożliwia pobyt w strefie Schengen do 90 dni w ramach jakichkolwiek 180 dni

- posiadacz zezwolenia na pobyt długoterminowy lub stały na terytorium innego państwa strefy Schengen, w przypadku, że okres pobytu na terytorium RCz nie przekroczy 90 dni w ramach jakichkolwiek 180 dni

 

- uczeń posiadający miejsce zamieszkania w innym kraju członkowskim UE, niebędący obywatelem UE, który podróżuje na wycieczkę szkolną w ramach UE jako członek grupy uczniów w towarzystwie nauczyciela i jest zamieszczony na liście uczniów wydanej przez szkołę i uwierzytelnionej przez stosowny urząd migracyjny kraju, który wydał dokument - posiadający formę jednolitego formularza zawierającego dane personalne, cel oraz okres pobytu lub tranzytu.

- członek rodziny obywatela UE oraz posiadacz karty pobytu członka rodziny obywatela UE wydanej zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2004/38/WE lub karty stałego pobytu dla członków rodziny wydanej zgodnie z art. 20 Dyrektywy 2004/38/WE na terytorium innego kraju członkowskiego UE, który nie jest obywatelem UE a czas jego pobytu nie przekroczy 3 miesięcy.

- posiadacz zezwolenia na pobyt stały o statusie prawnym długoterminowo przebywającego rezydenta Wspólnoty Europejskiej na terytorium innego kraju członkowskiego UE w przypadku, że czas pobytu nie przekroczy 3 miesięcy (Uwaga.: Powyższe dotyczy tylko pewnych zezwoleń!Przed podróża należy się upewnić, czy podróżujący jest posiadaczem tego typu zezwolenia, o którym mowa.)

- członek rodziny obywatela UE, którego wiza pobytowa do 90 dniu lub wiza tranzytowa utraciła ważność, o ile na terytorium przebywa z obywatelem UE a czas pobytu nie przekroczy 3 miesięcy.