česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas s biometrickými údaji (e-pas)


Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (e-pasy) jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let.


Žádost o vydání cestovního pasu lze prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Washingtonu podat POUZE OSOBNĚ.

Vyřízení v poštovním styku tedy není možné.
 

Vzhledem ke značnému počtu žádostí v současné době, doporučujeme objednat se k podání žádosti o pas s dostatečným předstihem, tedy cca dva měsíce před vypršením platnosti starého pasu.
 Abyste mohli požádat o vydání českého cestovního pasu, musíte mít, kromě jiných náležitostí uvedených níže, též platný doklad, kterým prokážete státní občanství ČR.

Dle § 41 zákona se státní občanství ČR prokazuje některým z těchto dokladů:

a) platným občanským průkazem ČR,
b) platným cestovním dokladem ČR (např. cestovním pasem),
c) osvědčením o státním občanství ČR ne starším 1 roku,
d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.


Pokud jste občanství ČR nepozbyli, ale nemáte žádný z uvedených dokladů, musíte nejprve požádat o zjištění státního občanství a o vydání osvědčení o státním občanství. Tak získáte doklad uvedený v bodu c).

Pokud státní občanství ČR nemáte a žijete v USA, existuje za splnění zákonem stanovených podmínek možnost nabýt české občanství prohlášením. Následně Vám bude vydána listina o nabytí státního občanství a tím získáte doklad uvedený v bodu d).

 


 

Nejčastější situace v žádostech o obnovení cestovních pasů a jejich řešení
 

Na který úřad v USA se obrátitpodání a vyřízení žádosti


Doklady nezbytné pro podání žádosti


Správní poplatky


Lhůta pro vyřízení žádosti

 


 

O osobní schůzku požádejte laskavě e-mailem, ve kterém nezapomeňte uvést tyto údaje:

 • důvod naléhavosti

 • adresa v USA

 • pobytový status v USA (green card, druh víza, ESTA)

 • telefonní číslo 

 • e-mailová adresa

 • několik termínů, které Vám nejvíce vyhovují

 • termíny, ve kterých přijít nemůžete

 

E-mail zašlete na: passport.washington@mzv.cz

 

Na který úřad v USA se obrátit, podání a vyřízení žádosti

Žádost o osvědčení o státním občanství ČR je možné podat u příslušného zastupitelského úřadu ČR (velvyslanectví a generální konzuláty) podle místa Vašeho trvalého pobytu v USA.


Doklady nezbytné pro podání žádosti

 • Doklad totožnosti (platný cestovní pas ČR nebo USA, platný občanský průkaz nebo platný řidičský průkaz USA).
 • Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pasu (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz, vdané ženy předkládají český oddací list).
 • Doklad o státním občanství České republiky (platný cestovní pas, platný občanský průkaz nebo aktuální osvědčení o st. občanství ČR, od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok). Pokud takový doklad nemáte, dále postupujte podle informace o postupu vyřízení žádosti o osvědčení o státním občanství ČR. Osvědčení musí být vystaveno před podáním žádosti o e-Pas.
 • Doklad o rodném čísle (rodný list, cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o rodném čísle).
 • Fotografie - vzhledem k náročným požadavkům na kvalitu pořizujeme fotografie žadatelů bezplatně přímo na konzulárním oddělení velvyslanectví během podání žádosti o pas.
 • V případě, že budete požadovat převzetí vystaveného pasu na honorárním konzulátu, prosíme přinést dvě obálky USPS Priority Mail Express Flat Rate Envelope - EP13F a dvě známky USPS, každou v hodnotě 28.75 USD. Obálky budou použity k přepravě cestovního dokladu a dokumentace mezi Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu a honorárním konzulátem.

Žádost o vydání cestovního pasu pro děti do 15 let mohou podat a podepsat jedině rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce. Nezletilí žadatelé starší 15 let k žádosti přikládají písemný souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Pokud žádost o vydání cestovního pasu podávají v nepřítomnosti rodiče nebo jiného zákonného zástupce, musí být jejich podpis na uvedeném souhlasu notářsky ověřen. Rodič přikládá k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte i  svůj rodný list nebo platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Za účelem podání žádosti o pas je nezbytné sjednat si schůzku na tel. čísle +1 (202) 274-9123 nebo +1 (202) 274-9121 popř. na emailu passport.washington@mzv.cz.


Správní poplatky

Správní poplatek se platí při podání žádosti o cestovní pas.Správní poplatky přijímáme pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check (splatný pro "Czech Embassy") nebo v hotovosti. Osobní nebo firemní šeky velvyslanectví k úhradě správních poplatků nemůže přijmout. Výše poplatku najdete pod položkou 157a sazebníku, Pro děti do 15 let věku je nižší sazba - viz položka 157a (do 15 let).


Lhůta pro vyřízení žádosti

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu. Občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.


Nejčastější situace v žádostech o obnovení cestovních pasů a jejich řešení

 1. Mám platný cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR a nedošlo ke změně příjmení, nebo nabytí občanství jiného státu před datem 1.1.2014.

 2. Datum platnosti v cestovním pasu ČR, nebo občanském průkazu ČR ještě nevypršelo, nenabyl jsem občanství jiného státu před datem 1.1.2014, ale došlo ke změně příjmení po svatbě.

 3. Nemám platný cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR,  nenabyl jsem občanství jiného státu k 1.1.2014 a neproběhla změna osobních údajů (třeba příjmení po svatbě).

 4. Mám platný cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR a ještě mi nebylo 15/18 let.


1. Mám platný cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR a nedošlo ke změně příjmení, nebo nabytí občanství jiného státu před datem 1.1.2014.

V takovém případě si mohu sjednat schůzku na ZÚ Washington (+1 202 274 9123 – 9121, passport.washington@mzv.cz) a dostavit se osobně k podání žádosti o český cestovní pas. S sebou si přinesu platný doklad totožnosti ČR (CP ,OP), finanční prostředky na poplatek za přijetí žádosti (cca 50,-USD hotově nebo Money Order). Poplatek se mění každý měsíc podle momentálního kurzu CZK/USD.

Pokud chci vyzvednout hotový pas na honorárním konzulátu (Atlanta GA, Houston TX, Charlotte NC, Little Rock AR, Miami FL, New Orleans LA, Orlando FL, San Juan PR), prosíme přinést dvě obálky USPS Priority Mail Express Flat Rate Envelope - EP13F a dvě známky USPS, každou v hodnotě 28.75 USD.

Vhodné je přinést si ještě další doklad totožnosti s fotografií nebo rodný list, pro případ pochybností, například změna podoby. Podání žádosti vyžaduje zhruba 30 minut času. Vystavení pasu trvá zhruba 2 měsíce. O možnosti převzetí Vás budeme informovat emailem. Žádné formuláře se předem nevyplňují. Fotografujeme na ZÚ, takže není třeba nosit fotografie. Osobní účast na ZÚ Washington při podání žádosti je nevyhnutelná z důvodu snímání otisků prstů. Pas si vyzvednete osobně na ZÚ Washington nebo na zmíněných honorárních konzulátech. Na domovskou adresu pasy nelze zaslat. Na ZÚ i GK je vždy třeba předem sjednat schůzku.

 

2. Datum platnosti v cestovním pasu ČR, nebo občanském průkazu ČR ještě nevypršelo, nenabyl jsem občanství jiného státu před datem 1.1.2014, ale došlo ke změně příjmení po svatbě.

Pokud svatba a změna příjmení proběhla v zahraničí před více než třemi měsíci, doklad totožnosti pozbyl platnosti. Je třeba zaregistrovat manželství a změnu příjmení na zvláštní matrice v Brně. Výsledkem bude „Oddací list“ a „Osvědčení o státním občanství ČR.“ O nový pas si potom budete žádat podle bodu 1, ale navíc budete dokládat oddací list a osvědčení. Totožnost dokládáte jiným dokladem totožnosti na nové příjmení s fotografií (ŘP USA, ID USA, pas USA, nebo uznávaný cestovní pas jiného státu).  Informace k zápisu sňatku naleznete v kapitole Matrika.

 

3. Nemám platný cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR,  nenabyl jsem občanství jiného státu k 1.1.2014 a neproběhla změna osobních údajů (třeba příjmení po svatbě).

Bez platného OP nebo CP není možné prokázat státní občanství ČR a je třeba si požádat o „Osvědčení o státním občanství ČR“. Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách v kapitole Občanství.

Potřebujete na to rodný list (originál, nebo v Česku ověřenou kopii), jiný doklad totožnosti (ŘP USA, ID USA, pas USA, nebo uznávaný cestovní pas jiného státu), původní neplatný CP nebo OP, správní poplatek a vyplněné formuláře. Pokud nemáte žádný platný doklad totožnosti, ani jiného státu, můžete se pro potřeby osvědčení dostavit na některý honorární konzulát ČR (Orlando FL, Atlanta GA, New Orleans LA, Houston TX, Charlotte NC), kam si přivedete svědka - občana ČR s platným pasem ČR nebo OP ČR, který Vás osobně zná a protokolárně potvrdí Vaši totožnost. Tento protokol přikládáte k žádosti o „osvědčení“ místo platného ID. Jakmile dostanete „osvědčení“, postupujete dle bodu 1, ovšem místo platného CP/OP ČR dokládáte původní (neplatný) CP/OP, rodný list, osvědčení a jiný platný doklad totožnosti/protokol o ztotožnění. Osvědčení je pro potřeby podání žádosti o pas platné 1 rok od vydání. Vyřízeni „osvědčení“ obyčejně trvá 1-2 měsíce.

 

4. Mám platný cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR a ještě mi nebylo 15/18 let.

V takovém případě je nutné sjednat schůzku na ZÚ Washington (+1 202 274 9123 – 9121, passport.washington@mzv.cz) a dostavit se osobně k podání žádosti o cestovní pas. S sebou si přivedu jednoho z rodičů  s platným dokladem totožnosti, přinesu svůj  platný doklad totožnosti ČR ((CP ,OP) u dětí do 15 let žádají rodiče a doklad totožnosti není bezpodmínečně nutný), rodný list (originál nebo v ČR ověřenou kopii), prostředky na poplatek za přijetí žádosti (viz výše)   hotově nebo Money Order).

Pokud chci vyzvednout hotový pas na honorárním konzulátu (Orlando FL, Atlanta GA, New Orleans LA, Houston TX, Charlotte NC), prosíme přinést dvě obálky USPS Priority Mail Express Flat Rate Envelope - EP13F a dvě známky USPS, každou v hodnotě 28.75 USD.

Vystavení pasu trvá zhruba 2 měsíce. O možnosti převzetí Vás informujeme emailem.

Do 15 let přebírá CP rodič, bez účasti dítěte a mezi 15 – 18let vyzvedává osobně žadatel bez nutné účasti rodiče.

Žádné formuláře se předem nevyplňují. Fotografujeme na ZÚ, takže není třeba nosit fotografie. Na domovskou adresu pasy nelze zaslat.