česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o státním občanství České republiky

Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení“), vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, a přestupky na úseku státního občanství upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů.

Právní úprava od 1. 1. 2014 umožňuje existenci dvojího (či vícenásobného) státního občanství pro české státní občany. Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1. 1. 2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství ČR). V případě nabytí státního občanství jiného státu např. USA tedy nedochází ke ztrátě občanství ČR.

  Zákon o státním občanství ČR zakotvuje právo činit prohlášení o státním občanství České republiky bývalými občany České republiky (znovunabytí státního občanství ČR již není vázáno na pozbytí občanství v období od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990, ale prohlášení mohou činit i bývalí občané, kteří státní občanství ČR pozbyli před 25. 2. 1948 a po 28. 3. 1990 viz prohlášení dle §31 zákona).

 

  Nabývání státního občanství ČR
Pozbývání státního občanství ČR
Prokazování státního občanství ČR
Zjišťování státního občanství ČR a vydávání osvědčení
Na který úřad se obrátit
Společná ustanovení a praktické informace

 


NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

Státní občanství České republiky se nabývá:

 1. Narozením 
 2. Určením otcovství
 3. Prohlášením
 4. Udělením
 5. Osvojením
 6. Nalezením na území České republiky
 7. V souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Nabývání státního občanství ČR narozením

Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. Pokud nejsou rodiče k datu narození dítěte manželé, je nutné postupovat dle ustanovení týkajících se určení otcovství (viz níže).

Dále postupujte podle informací k žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR a zápisu narození do Zvláštní matriky.

 

Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství

Pokud nejsou rodiče k datu narození dítěte manželé, je možné využít následující možnosti nabytí státního občanství ČR určením otcovství:

 1. Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „stát Evropské unie"), anebo má trvalý pobyt na území České republiky, anebo je bezdomovkyní, nabývá státní občanství ČR dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR.
 2. Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyt1 na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících.
  Zastupitelské úřady přijmou rovněž genetickou zkoušku učiněnou v zahraničí, která bude opatřena úředním překladem do českého jazyka a potřebným vyšším ověřením (tzv.apostilou).
 3. Rodiče však také mohou postupovat podle zvláštní úpravy udělení státního občanství dle § 28 zákona, ve kterém je uvedeno, že Ministerstvo vnitra ČR udělí státní občanství ČR dítěti na základě souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství státním občanem ČR a dále na základě posouzení, zda určení otcovství nemělo pouze účelový charakter. Při posouzení se bere v potaz to, zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu, podílí se na výchově dítěte a plní vyživovací povinnost vůči dítěti.
  Žádost o státní občanství dle § 28 nemá předepsanou formu. Dostačující je uvést prostou formulaci, že rodiče nezletilého dítěte žádají o udělení občanství dle § 28 zákona s uvedením osobních údajů rodičů a dítěte.

Ve všech výše uvedených případech dále postupujte podle informací k žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR a zápisu narození do Zvláštní matriky.

 

Nabývání státního občanství České republiky bývalými státními občany prohlášením

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba uvedená v zákoně o státním občanství ČR.

 1. Prohlášení dle §31 – pro fyzické osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb.
 2. Prohlášení dle § 32 zákona – pro fyzické osoby, které  byly k 31. prosinci 1992 státními občany České a Slovenské Federativní republiky
 3. Prohlášení dle § 33 zákona – pro fyzické osoby, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se stal českým státním občanem.
 4. Prohlášení dle § 34 zákona – pro fyzické osoby, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky
 5. Zvláštní ustanovení týkající se občanů Slovenské republiky

Dále postupujte podle informace o nabývání státního občanství České republiky bývalými státními občany prohlášením.

 

Nabývání státního občanství České republiky udělením

Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt1 ke dni podání žádosti nepřetržitě

a) po dobu alespoň 5 let,
b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo
c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Další podmínky udělení státního občanství ČR naleznete přímo v zákoně o státním občanství ČR.

 

Nabývání státního občanství České republiky osvojením, nalezením na území České republiky a v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Informace o uvedených způsobech nabytí státního občanství ČR najdete přímo v zákoně o státním občanství ČR.


POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky:

a) trvale se zdržuje v cizině,
b) není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a
c) je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.


PROKAZOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

Státní občanství České republiky se prokazuje doklady uvedenými v zákoně.


ZJIŠŤOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

Dále postupujte podle informace o žádosti ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR.


NA KTERÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

V České republice
Na území ČR, jsou k přijetí žádosti/prohlášení příslušné krajské úřady, v Praze úřady městské části (dále jen "úřad"). Pro přijetí žádosti/ prohlášení je příslušný úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. Pokud žadatel v ČR trvalý pobyt neměl, je příslušný Úřad městské části Praha 1. V případě žádosti/prohlášení dle §28 a §36 je k přijetí žádosti příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

V zahraničí
Pokud je žádost/prohlášení podáváno v cizině, je k přijetí příslušný zastupitelský úřad ČR (ZÚ).  ZÚ přijímá žádost/prohlášení a doručuje je příslušným úřadům v ČR. O vydání osvědčení o státním občanství ČR rozhoduje tedy příslušný krajský úřad v ČR popř. Ministerstvo vnitra ČR.

Ve Spojených státech amerických lze žádosti/prohlášení podávat u následujících zastupitelských úřadů podle jejich konzulární působnosti:

Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC 
AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV, Puerto Rico

Generální konzulát New York 
CT, DE, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT

Generální konzulát Chicago
IA, IL, IN, KS, MI, MN, MO, ND, NE, SD, WI

Generální konzulát Los Angeles
AK, AZ, CA, CO, HI, ID, MT, NM, NV, OR, UT, WA, WY


SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A PRAKTICKÉ RADY

Prohlášení o občanství České republiky
Prohlášení se provádí na příslušném formuláři, který je možné podepsat přímo na zastupitelském úřadě. Pokud jej podepisujete mimo zastupitelský úřad, musí být Váš podpis notářsky ověřen (Notary Public).

Doklad o propuštění ze státního svazku nebo rozhodnutí o odnětí státního občanství
Patříte-li k osobám, které pozbyly české/československé občanství propuštěním ze státního svazku nebo rozhodnutím o odnětí státního občanství, je nutné předložit doklad o propuštění nebo odnětí. Pokud takový doklad nemáte je třeba určit úřad, který dokument vydal a alespoň přibližnou dobu, kdy se tak stalo.

Naturalizační listina
Zastupitelský úřad (dále ZÚ) pro účely řízení žádosti přijme originál naturalizační listiny nebo její notářsky ověřenou fotokopii s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
ZÚ pořídí výpis z naturalizační listiny, který zasílá do ČR. Naturalizační listina zůstane uložena na ZÚ a žadateli bude vrácena spolu s ostatními doklady po vyřízení žádosti. Pokud prohlašovatel žádá zaslání originálu naturalizační listiny dříve, doporučujeme zaslat předplacenou obálku poštovní služby podle vlastní volby (doporučujeme Express Mail, UPS, Fedex apod.)
V případě, že prohlašovatel nemá naturalizační listinu, je nutné požádat o vystavení duplikátu místní úřadovnu Bureau of Citizenship and Immigration Services.

Matriční doklady z ČR (rodný list, oddací list, příp. doklad potvrzující změnu jména)
Doklad je možné postoupit českým orgánům v originále nebo v ověřené kopii (ověřuje zastupitelský úřad). Pokud doklad chybí, je nutné požádat o jeho dohledání a o vystavení duplikátu na příslušném matričním úřadě. Tuto žádost je třeba připojit k prohlášení.

Matriční doklady z USA
Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k prohlášení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a opatřeny ověřovací doložkou apostilou, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Zastupitelský úřad překlady nevyhotovuje, pouze ověřuje.

Doklady vystavené na Slovensku
Jedná se především o osvědčení o tom, že prohlašovatel není občanem SR, případně o rodné listy prohlašovatele, resp. jeho rodičů. O vystavení takového dokladu požádejte Velvyslanectví Slovenské republiky ve Washingtonu.


UŽITEČNÉ ODKAZY

Ministerstvo vnitra ČR - informace k zákonu č.186/2013 Sb.

přílohy