česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o státním občanství České republiky


Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a jeho zjišťování a prokazování upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky.


Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (dále jen "zákon)
 PROKAZOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

Abyste mohli požádat o vydání českého cestovního pasu, musíte mít, kromě českých matričních dokladů a jiných náležitostí, též platný doklad, kterým prokážete státní občanství ČR.

Dle § 41 zákona se státní občanství ČR prokazuje některým z těchto dokladů:

a) platným občanským průkazem ČR,
b) platným cestovním dokladem ČR (např. cestovním pasem),
c) osvědčením o státním občanství ČR ne starším 1 roku,
d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.


Pokud jste občanství ČR nepozbyli, ale nemáte žádný z uvedených dokladů, musíte nejprve požádat o zjištění státního občanství a o vydání osvědčení o státním občanství. Tak získáte doklad uvedený v bodu c).

Pokud státní občanství ČR nemáte a žijete v USA, existuje za splnění zákonem stanovených podmínek možnost nabýt české občanství prohlášením. Následně Vám bude vydána listina o nabytí státního občanství a tím získáte doklad uvedený v bodu d).

 DVOJÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Právní úprava platná od 1. 1. 2014 umožňuje existenci dvojího (či vícenásobného) státního občanství pro české státní občany.

V případě nabytí státního občanství USA již tedy od 1. 1. 2014 nedochází ke ztrátě občanství ČR.

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1. 1. 2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona).

Českoslovenští a čeští občané, kteří nabyli občanství USA naturalizací v době od 14. 11. 1929 do 31. 12. 2013, pozbyli tímto aktem zpravidla své původní občanství. Tito lidé a jejich děti a vnuci mohou nyní za splnění stanovených podmínek nabýt státní občanství ČR tím, že učiní prohlášení o nabytí státního občanství, a to na základě § 31 zákona. To dále platí například i pro osoby, které byly v minulosti na základě vlastní žádosti propuštěny z čs. státního svazku, nebo kterým bylo čs. občanství odňato (těchto případů však již dnes není mnoho).

Jiné osoby, tedy osoby, které občanství USA nabyly naturalizací v jiné době, nebo žádné jiné cizí občanství nikdy nenabyly, prohlášení nečiní, ale mohou požádat přímo o vydání Osvědčení o státním občanství. To platí i pro jejich děti narozené v USA, pokud tyto děti splnily podmínky pro nabytí občanství ČR narozením platné v době narození. Pokud tedy v minulosti nedošlo nějakým způsobem k pozbytí československého/českého občanství rodičů, dochází k jeho přenosu na další generace.
 Nabývání státního občanství ČR
Zjišťování státního občanství ČR a vydávání osvědčení
Pozbývání státního občanství ČR
Na který úřad se obrátit
Společná ustanovení k dokladům

Zasílání korespondence

 
NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

Státní občanství České republiky se nabývá:

 1. Narozením (§ 4 a 5 zákona) 
 2. Určením otcovství (§§ 6 a 7 zákona)
 3. Prohlášením bývalými občany  (§ 31 zákona) 
 4. Prohlášením v ostatních případech
 5. Osvojením (§§ 8 an. zákona)
 6. Nalezením na území ČR (§ 10 zákona)
 7. Udělením (§§ 11 an. zákona)
 8. V souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče 
Nabývání státního občanství ČR narozením


Od roku 1969 platí zásada, že dítě nabývá občanství, je-li v den jeho narození občanem alespoň jeden z rodičů, a to bez ohledu na to, kde se dítě narodilo. V době čs. federace však platila přesná pravidla, která určovala, zda dítě nabylo občanství české, nebo slovenské.

I současný zákon stanoví v § 4, že dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

Pokud nejsou rodiče k datu narození dítěte manželé, je nutné postupovat dle ustanovení týkajících se určení otcovství (viz níže).

Dále postupujte podle informací k žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR a zápisu narození do Zvláštní matriky.

 


Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství


Pokud nejsou rodiče k datu narození dítěte manželé, je možné využít následující možnosti nabytí státního občanství ČR určením otcovství:

 1. Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „stát Evropské unie"), anebo má trvalý pobyt na území České republiky, anebo je bezdomovkyní, nabývá státní občanství ČR dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR.
 2. Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyt1 na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících.
  Zastupitelské úřady přijmou rovněž genetickou zkoušku učiněnou v zahraničí, která bude opatřena úředním překladem do českého jazyka a potřebným vyšším ověřením (tzv. apostilou).
 3. Rodiče však také mohou postupovat podle zvláštní úpravy udělení státního občanství dle § 28 zákona, ve kterém je uvedeno, že Ministerstvo vnitra ČR udělí státní občanství ČR dítěti na základě souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství státním občanem ČR a dále na základě posouzení, zda určení otcovství nemělo pouze účelový charakter. Při posouzení se bere v potaz to, zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu, podílí se na výchově dítěte a plní vyživovací povinnost vůči dítěti.
  Žádost o státní občanství dle § 28 nemá předepsanou formu. Dostačující je uvést prostou formulaci, že rodiče nezletilého dítěte žádají o udělení občanství dle § 28 zákona s uvedením osobních údajů rodičů a dítěte.

Ve všech výše uvedených případech dále postupujte podle informací k žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR a zápisu narození do Zvláštní matriky.

 


Nabývání státního občanství ČR bývalými občany prohlášením dle § 31 zákona


Českoslovenští a čeští občané, kteří nabyli občanství USA naturalizací v době od 14. 11. 1929 do 31. 12. 2013, automaticky ztratili své původní občanství. Na ně nyní pamatuje ustanovení § 31 zákona.

Zákon stanoví, že prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství ČR fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství před 1. 1. 2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Tyto osoby činí prohlášení dle § 31 odst. 1 zákona.

Děti a vnuci těchto osob mohou státní občanství ČR nabýt prohlášením, pokud nejsou ke dni učinění prohlášení státními občany Slovenské republiky. Pokud jsou dospělí, činí prohlášení dle § 31 odst. 3 zákona. Pokud jsou nezletilí, mohou za ně prohlášení samostatně učinit jejich rodiče, a to podle § 31 odst. 5 zákona.

Bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky, činí prohlášení dle § 31 odst. 2 zákona. To však v podmínkách USA nejsou případy příliš běžné.

Dále postupujte podle informace o nabývání státního občanství České republiky bývalými státními občany prohlášením.

 


Nabývání státního občanství prohlášením v ostatních případech


Prohlášení dle § 32 zákona – pro fyzické osoby, které  byly k 31. prosinci 1992 státními občany České a Slovenské Federativní republiky a neměly české ani slovenské občanství - jedná se o případy vyskytující se jen zřídka. Týká se zejména žen (původně cizích občanek), které nabyly československé občanství uzavřením sňatku s československým občanem před rokem 1947.

Prohlášení dle § 34 zákona – pro fyzické osoby, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky - jedná se o případy vyskytující se jen zcela výjimečně.

 


Nabývání státního občanství České republiky udělením


Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má cizinec na území ČR povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

a) po dobu alespoň 5 let,
b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo
c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Další podmínky udělení státního občanství ČR naleznete přímo v zákoně.

 


Nabývání státního občanství České republiky osvojením, nalezením na území České republiky a v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče


Informace o uvedených způsobech nabytí státního občanství ČR najdete přímo v ustanoveních § 8 an. zákona.
 

ZJIŠŤOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

Osvědčení o státním občanství ČR budete potřebovat zejména v případě, že Vám propadl český pas i občanský průkaz.

Vydávání osvědčení se řídí § 42 an. zákona. Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu.

V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky.

Osvědčení je platné pouze jeden rok!

Dále postupujte podle informace o žádosti ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR.

 POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky:

a) trvale se zdržuje v cizině,
b) není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a
c) je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.NA KTERÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

V České republice
Na území ČR, jsou k přijetí žádosti/prohlášení příslušné krajské úřady, v Praze úřady městské části (dále jen "úřad"). Pro přijetí žádosti/ prohlášení je příslušný úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. Pokud žadatel v ČR trvalý pobyt neměl, je příslušný Úřad městské části Praha 1. V případě žádosti/prohlášení dle §28 a §36 je k přijetí žádosti příslušné Ministerstvo vnitra ČR.


VE SPOJENÝCH STÁTECH VŽDY KONTAKTUJTE TEN ÚŘAD, V JEHOŽ OBVODU ŽIJETE


Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC 
AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV, Puerto Rico

Velvyslanectví vyřizuje telefonické dotazy v pondělí až čtvrtek od 8:30 do 17:00, v pátek od 8:30 do 14:30: +1 (202) 274-9121
E-mail: passport.washington@mzv.cz

 

Generální konzulát New York 
CT, DE, MA, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT

Generální konzulát Chicago
IA, IL, IN, KS, MI, MN, MO, ND, NE, SD, WI

Generální konzulát Los Angeles
AK, AZ, CA, CO, HI, ID, MT, NM, NV, OR, UT, WA, WYSPOLEČNÁ USTANOVENÍ K DOKLADŮM


Prohlášení o nabytí občanství České republiky

Prohlášení se provádí na příslušném formuláři, který je možné podepsat přímo na zastupitelském úřadě nebo na některém z honorárních konzulátů ČR v USA, které Vám podpis na formuláři ověří.

 

Naturalizační listina – Certificate of Naturalization

Zastupitelský úřad přijme pro účely řízení originál naturalizační listiny. V poštovním styku můžete zaslat i její kopii ("Certified True Copy") ověřenou výhradně U.S. Citizenship and Immigration Services.

Z listiny však musí být patrné, k jakému datu došlo k nabytí státního občanství USA.

Pokud nám zašlete originál, pořídíme z naturalizační listiny výpis, který zašleme do ČR. Naturalizační listina pak zůstane uložena na velvyslanectví a bude Vám vrácena spolu s ostatními originálními doklady po vyřízení žádosti. Kopii ověřenou USCIS zašleme do ČR.

V případě, že naturalizační listinu nemáte, je možné požádat o vystavení duplikátu místní úřadovnu U.S. Citizenship and Immigration Services. Příslušnou úřadovnu USCIS naleznete v článku Field Offices. Návod, jak zjistit, kdy k naturalizaci došlo, lze nalézt v článcích Naturalization Records na portálu National Archives či Genealogy na portálu USCIS. Pomoc při hledání mohou v některých případech poskytnout i profesionální genealogické firmy.

 

České matriční doklady (rodný list, oddací list, příp. doklad potvrzující změnu jména)

Doklad můžete předložit v originále nebo v ověřené kopii. Kopii dokladu Vám ověří i honorární konzulát ČR. Pokud zašlete našemu velvyslanectví originály dokladů, ověříme jejich kopie po zaplacení správního poplatku dle položky 151a sazebníku konzulárních poplatků a originály dokladů Vám vrátíme po vyřízení žádosti.

Pokud potřebný matriční doklad nemáte, je nutné nejprve požádat o vystavení jeho duplikátu.

 

Matriční doklady USA

Matriční a jiné obdobné doklady vystavené v USA musí být nejprve opatřeny apostilou a teprve poté opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Pokud máte doklad vydaný jiným státem, požádejte nás o sdělení, jak postupovat.

 

Doklad o propuštění ze státního svazku nebo rozhodnutí o odnětí státního občanství

Patříte-li k osobám, které pozbyly české/československé občanství propuštěním ze státního svazku nebo rozhodnutím o odnětí státního občanství, je nutné předložit doklad o propuštění nebo odnětí. Pokud takový doklad nemáte, je třeba určit úřad, který dokument vydal a alespoň přibližnou dobu, kdy se tak stalo.

 

Doklady vystavené na Slovensku

Jedná se především o osvědčení o tom, že prohlašovatel není občanem SR, případně o rodné listy prohlašovatele, resp. jeho rodičů. O vystavení takového dokladu požádejte Velvyslanectví Slovenské republiky ve Washingtonu.

 ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE

Korespondenční adresa velvyslanectví:

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
CONSULAR SECTION - CITIZENSHIP
3900 SPRING OF FREEDOM LN NW
WASHINGTON DC 20008-3803


V případě, že si přejete vrátit originály Vámi zaslaných dokladů zpět ihned po jejich ověření, zašlete spolu s Vaší žádostí i předplacenou obálku poštovní služby.

Doporučujeme používat USPS Priority Flat Rate Envelope - EP14F spolu s USPS Tracking # - Label 400 a poštovními známkami v dostatečné hodnotě.

 


UŽITEČNÉ ODKAZY

Ministerstvo vnitra ČR - informace k zákonu č.186/2013 Sb.

přílohy