česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením


Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství fyzická osoba, která státní občanství ČR nemá a která splňuje podmínky uvedené v zákoně o státním občanství ČR, a to v §§ 31 až 37.
 

Seznamte se nejprve s obecným článkem Informace o státním občanství České republiky.
 

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (dále jen "zákon")
 Due to coronavirus crisis, we process citizenship applications according to certain priorities. Highest priority is given to applicants with recently expired Czech travel documents and applicants without U.S. citizenship in order to facilitate their return to the Czech Republic.

If you wish to make a declaration according to Article 31/3, 5 of the Act on the Citizenship of the Czech Republic, please consider waiting to submit your request until we resume normal operations. This applies to the second and third generation of former Czechoslovak citizens who are US citizens.


How to prepare your application

 • Create a family tree (names, dates of birth, places of birth and dates of marriage of both parents and all grandparents).
   
 • Find out the last address in Czechoslovakia/Czechia and a year of emigration from Czechia of your Czech ancestors.
   
 • Find out the date of naturalization of Czech ancestors in the US and obtain their Certificate of Naturalization. The duplicate of the Certificate of Naturalization or its copy authenticated by  U.S. Citizenship and Immigration Services are sufficient. Useful links: Naturalization Records, Genealogy.
   
 • Collect birth certificates and marriage licenses of your ancestors.
   
 • US birth certificates and marriage licenses need to be authenticated with an apostille and officially translated to the Czech language by a Czech court translator. This does not apply to a US Certificate of Naturalization.
   
 • If you do not have Czech birth certificates or marriage licenses of your Czech ancestors, apply for them with our Embassy or with a Czech consulate general.
   
 • Collect old relevant Czechoslovak/Czech documents (eg. passports, domicile certificates and even school reports could help).
   
 • Fill in relevant application forms with the help of a translator or anyone familiar with the Czech language.


If you do not have any relevant Czech documents concerning your ancestors in your possession and you do not know their last residence in Czechoslovakia/Czechia before 1953, we would recommend starting with Genealogical Research in the Czech Republic.

 

Which consular office in the U.S. should I contact?
 


 

Zjistěte nejprve, do jaké kategorie spadáte. Zpravidla se Vás bude týkat prohlášení dle § 31 odst. 1 a 3. 

Ustanovení § 31 odst. 1 se týká osob, které československé občanství měly, ale pozbyly jej. Ustanovení § 31 odst. 3 se týká jejich dětí a vnuků, které se narodily poté, co jejich rodiče občanství pozbyli.

Následně se seznamte s částí nazvanou Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením.

 

 

Prohlášení dle § 31 – pro fyzické osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství před 1. 1. 2014 a dále pro fyzické osoby, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem.


Prohlášení dle ustanovení § 31 odstavec 1

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení“) může dle § 31 odstavec 1 nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení se podává na formuláři  Prohlášení dle § 31 odst. 1 a 2 (PDF, 69 KB).


Prohlášení dle § 31 odstavec 2

Toto prohlášení může učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Jedná se o případy vyskytující se jen občas.


Prohlášení se podává na formuláři  Prohlášení dle § 31 odst. 1 a 2 (PDF, 69 KB).


Prohlášení dle § 31 odstavec 3

Ode dne 6. 9. 2019, kdy nabyl účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., který novelizuje ust. § 31 zákona o státním občanství České republiky, může státní občanství České republiky nabýt dle dle § 31 odstavec 3 prohlášením rovněž fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Prohlášení pro tento případ se podává na formuláři Prohlášení dle § 31 odstavec 3 (PDF, 210 KB).

 

Prohlašovatel k příslušnému vyplněnému formuláři dále připojí následující doklady:

a) rodný list,

b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů (US naturalizační listina, nebo listina o propuštění z čs. státního svazku).

f) platný doklad totožnosti. Pokud nemáte žádný český doklad totožnosti, může být doklad nahrazen cizím dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkaz státu USA apod.). 

g) vyplněné Prohlášení o nenabytí státního občanství Slovenské republiky - Formulář prohlášení o nenabytí občanství SR (PDF, 197 KB).

 


 

Prohlášení dle § 31 odstavec 5

Pokud jde o fyzickou osobu, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem, mohou její rodiče, popřípadě jeden z nich, pro dítě učinit samostatné prohlášení podle § 31 odstavec 5.

Prohlášení pro tento případ se podává na formuláři Prohlášení dle § 31 odstavec 5 (PDF, 214 KB).

K tomuto prohlášení se kromě dokladů uvedených v předchozí části navíc připojí:

a) rodný list dítěte,

b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

c) souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem.


Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

 a) rodný list dítěte,

 b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.
 

 


Na všechna prohlášení podle paragrafu 31 se vztahují rovněž další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)

Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order (payable to the Embassy of the Czech Republic in Washington DC). Poplatek  lze též uhradit v hotovosti.

Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.


Prohlášení dle § 32 zákona – pro fyzické osoby, které  byly k 31. prosinci 1992 státními občany České a Slovenské Federativní republiky

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.

Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení.

Prohlašovatel k vyplněnému formuláři prohlášení připojí

a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
c) doklad o tom, že není státním občanem Slovenské republiky,
d) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). 

Je-li prohlášení podle odstavce 3 činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)

Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order (payable to the the Embassy of the Czech Republic in Washington DC), anebo v hotovosti.

Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.
 


Prohlášení dle § 34 zákona – pro fyzické osoby, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen.

Prohlašovatel k vyplněnému formuláři prohlášení připojí

a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
c) všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány a kterými disponuje,
d) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). 

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Podání prohlášení podle §34 zákona nepodléhá správnímu poplatku.
 


Prohlášení dle § 35 zákona

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud

a) má na území České republiky povolen trvalý pobyt,
b) nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,
c) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Prohlašovatel k prohlášení připojí

a) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
b) doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
c) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). 

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)

Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order (payable to the Embassy of the Czech Republic in Washington DC), anebo v hotovosti.

Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.


Prohlášení dle § 36 zákona

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče.

Je-li prohlášení podle předchozího odstavce činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem,
c) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). 

Prohlášení může učinit rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

K nabytí státního občanství České republiky prohlášením dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)

Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order (payable to the Embassy of the Czech Republic in Washington DC), anebo v hotovosti.

Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatk velvyslanectví nemůže přijmout.

 

Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením

K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky.

Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je k přijetí prohlášení místně příslušný Úřad městské části Praha 1.

V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem, který po obdržení kompletní žádosti a všech předepsaných dokumentů zašle příslušnému úřadu v ČR.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou prohlášení podle § 34, kdy se za den nabytí státního občanství České republiky považuje den vydání prvního dokladu prohlašovatele prokazujícího státní občanství České republiky; tento den krajský úřad uvede do listiny o nabytí státního občanství České republiky jako den nabytí státního občanství České republiky.

Pokud dojde k převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky v cizině, je nutno podepsat Potvrzení o převzetí listiny přímo na zastupitelském úřadě, popřípadě doručit Potvrzení zastupitelskému úřadu poštou. Bez navrácení podepsaného Potvrzení není řízení uzavřeno a k nabytí občanství nedochází.

Za doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství se považuje např. naturalizační listina USA - v případě, že žadatel nemá naturalizační listinu, je nutné požádat o vystavení duplikátu místní úřadovnu U.S. Citizenship and Immigration Services.

Zastupitelský úřad přijme pro účely řízení originál naturalizační listiny. Poštou lze zaslat i její kopii ("Certified True Copy") ověřenou U.S. Citizenship and Immigration Services. Pokud nám zašlete originál, pořídíme z naturalizační listiny výpis, který zašleme do ČR. Naturalizační listina pak zůstane uložena na velvyslanectví a bude Vám vrácena spolu s ostatními doklady po vyřízení žádosti. Kopii ověřenou USCIS zašleme do ČR.

Pokud prohlašovatelé zamýšlejí v České republice užívat svá jména a příjmení ve tvaru užívaném po naturalizaci (t.j. běžně bez diakritiky), je nezbytné, aby učinili “Prohlášení o oprávnění užívat své současné jméno a příjmení”.

Matriční a další doklady vydané orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k Prohlášení, musí být opatřeny potřebnými ověřeními. Doklady vydané v USA je proto nutno nechat opatřit apostilou. Dále je třeba opatřit cizí listiny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI


VE SPOJENÝCH STÁTECH VŽDY KONTAKTUJTE TEN ÚŘAD, V JEHOŽ OBVODU ŽIJETE


Žádosti lze podat osobně na zastupitelském úřadu. Pokud se nemůžete dostavit k podání na zastupitelský úřad osobně, můžete se obrátit na nejbližší honorární konzulát, který ověří Vaši totožnost a podpis na prohlášení. Následně nám žádost zašlete v poštovním styku. 


Naše korespondenční adresa:

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
CONSULAR SECTION - CITIZENSHIP
3900 SPRING OF FREEDOM LN NW
WASHINGTON DC 20008-3803


V případě, že si přejete zaslat originály zaslaných dokladů zpět ihned po jejich ověření, zašlete spolu s žádostí i předplacenou obálku poštovní služby. V tomto případě doporučujeme použít USPS Priority Flat Rate Envelope - EP14F spolu s USPS Tracking # - Label 400 a poštovními známkami v dostatečné hodnotě.

Velvyslanectví vyřizuje telefonické dotazy v pondělí až čtvrtek od 8:30 do 17:00, v pátek od 8:30 do 14:30: +1 (202) 274-9121
E-mail: passport.washington@mzv.cz

 

přílohy

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR dle § 32 71 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2019

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR dle § 34 61 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2019

Prohlášení o nenabytí občanství Slovenské republiky 196 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2019

Prohlášení dle § 31 odstavec 3 209 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2019

Prohlášení dle § 31 odst. 1 a 2 68 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2019

Prohlášení dle § 31 odstavec 5 213 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2019

Prohlášení o oprávnění užívat své současné jméno a... 35 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2019