česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR


Osvědčení o státním občanství ČR budete potřebovat zejména v případě, že nemáte platný český pas ani občanský průkaz.


Seznamte se nejprve s obecným článkem Informace o státním občanství České republiky.
 

Poté doporučujeme po přečtení níže uvedených informací ještě před podáním žádosti kontaktovat konzulární úsek příslušného zastupitelského úřadu, abyste se vyhnuli zaslání neúplné dokumentace z Vaší strany, a tím i zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti z důvodu nutnosti dodatečného doplňování podkladů k žádosti.

Na který úřad v USA se obrátitpodání a vyřízení žádosti

Požadované dokumenty k žádosti

Správní poplatky související se zápisem narození

Lhůta pro vyřízení žádosti


Na který úřad v USA se obrátit, podání a vyřízení žádosti

Žádost o osvědčení o státním občanství ČR je možné podat u příslušného zastupitelského úřadu ČR (velvyslanectví a generální konzuláty) podle místa Vašeho trvalého pobytu v USA.

Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou je nutné, aby Vaše podpisy na všech shora uvedených formulářích byly ověřeny místním notářem.

Zjišťování občanství a vydávání osvědčení o státním občanství ČR (dále jen „osvědčení") provádí krajský úřad . Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání 180 dnů, v ostatních případech se vydává osvědčení bezodkladně.

Zastupitelský úřad přijme žádost o vydání osvědčení a bezodkladně ji spolu s přílohami zašle se svým průvodním dopisem příslušnému krajskému úřadu v ČR.

Vystavené osvědčení Vám ihned po jejich obdržení z ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA.


Požadované dokumenty k žádosti

Při podání žádosti o vydání Osvědčení o státním občanství ČR je třeba doručit následující doklady:

Pozn.: Vámi zaslané veškeré originální dokumenty  Vám budou navráceny doporučeně do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu společně s vydanými doklady. V případě, že budete požadovat vrácení všech originálů ihned po zpracování žádosti, prosíme, abyste si zaslali předplacenou obálku.
 

a) CHECKLIST - dokumenty k žádosti o osvědčení a souhlas s vedením osobní údajů (PDF, 165 KB)


b) žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR a prohlášení

Celá žádost (6 stran) musí být čitelně a úplně vyplněná. Na 3. a 6. straně žádosti nesmí chybět datum a místo podpisu a Váš podpis. Pokud jej podepisujete mimo zastupitelský úřad, musí být Váš podpis notářsky ověřen (Notary Public). Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

c) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz)
Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (řidičský průkazu jiného státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii. V případě, že nemáte platný doklad totožnosti,  je nutné ověřit totožnost prostřednictvím svědecké výpovědi osoby s platným dokladem totožnosti, kterou ověří velvyslanectví, generální konzulát nebo honorární konzulát.

d) originály českých matričních dokladů nebo jejich kopie ověřená notářem v České republice

  1. rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  2. rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  3. dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  4. doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  5. doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství (např.naturalizační listina USA - v případě, že žadatel nemá naturalizační listinu, je nutné požádat o vystavení duplikátu místní úřadovnu U.S. Citizenship and Immigration Services).

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními (např.apostilou v případě dokladů vydaných v USA). Povinnost předložení úředně ověřeného překladu se rovněž nevztahuje ani na naturalizační listinu USA, kterou žadatel zašle v originále společně s ostatními originály matričních dokladů.

Místo originálu naturalizační listiny USA lze předložit též její duplikát či ověřenou kopii, kterou však může ověřit výlučně U.S. Citizenship and Immigration Services. Příslušné pracoviště lze vyhledat v článku Field offices.

Zastupitelský úřad pořídí kopie potřebných dokladů a výpis z naturalizační listiny, které zasílá do ČR. Originál naturalizační listiny zůstane uložen na ZÚ a žadateli bude vrácen spolu s ostatními doklady po vyřízení žádosti. Pokud prohlašovatel žádá zaslání originálu naturalizační listiny dříve, doporučujeme zaslat předplacenou obálku poštovní služby.  

Pokud nám žadatel zašle kopii naturalizační listiny, kterou ověřil USCIS, zašleme ji příslušnému orgánu do ČR a žadateli ji nevracíme.

V případě, že si přejete zaslat vystavené osvědčení jiným způsobem než běžnou poštovní zásilkou, přiložte k žádosti rovněž příslušnou předplacenou obálku poštovní služby.

Dáváme přednost obálce pro přednostní doručení USPS Priority Flat Rate Envelope – EP14F spolu s USPS Tracking # - Label 400 a dostatečnými známkami.

Podává-li žádost rodič (popř. zákonný zástupce) za dítě mladší 15ti let, v žádosti vyplněné vaším jménem zaškrtněte písmeno a) a dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR vypňte jménem dítěte. K této žádosti je třeba také přiložit doklad totožnosti rodiče/zákonného zástupce a případně i oddací list rodiče/zákonného zástupce.

Na vyžádání krajského úřadu předloží žadatel i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

Naše korespondenční adresa:

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
CONSULAR SECTION - CITIZENSHIP
3900 SPRING OF FREEDOM ST NW
WASHINGTON DC 20008-3803
 


Správní poplatky související se zápisem narození a vydáním osvědčení

Aktuální poplatek za vydání Osvědčení o státním občanství najdete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159a).
Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check (payable to the Czech Embassy), anebo v hotovosti.

Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.


Lhůta pro vyřízení žádosti

Vyplněnou žádost spolu se všemi doklady předává náš úřad k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce. V případech, kdy je nutné provádět pátrání v archívech, je doba vyřízení delší. Jakmile obdržíme vyhotovené osvědčení, zašleme je poštou na Vámi uvedenou adresu.

V případě nejasností nás kontaktujte na telefonních číslech +1 (202) 274-9121 nebo +1 (202) 274-9123 nebo na emailové adrese passport.washington@mzv.cz.

NEZAPOMEŇTE PROSÍME přiložit k žádosti Vaši poštovní adresu, telefonní a emailový kontakt, abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit.

přílohy

Dotazník občanství ČR 349 KB PDF (Acrobat dokument) 5.6.2017

Svědecká výpověď - potvrzení totožnosti (witness... 253 KB PDF (Acrobat dokument) 28.3.2017