česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličský průkaz

Informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta.


Institut voličských průkazů na území České republiky


Hlasování na voličský průkaz (Senát 2022)

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby/

Voličské průkazy jsou využívány pro volbu prezidenta České republiky,  volby do Senátu Parlamentu České republiky, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů.

Podle současné právní úpravy volebních zákonů může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.  

Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a to v případě:

 • volby prezidenta
 • voleb do Poslanecké sněmovny
 • voleb do Senátu
 • voleb do Evropského parlamentu.
   

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním či zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

S voličským průkazem může volič hlasovat při:

 • volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
 • volbách do Senátu ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny;
 • volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí;
 • volbách do Evropského parlamentu v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky;
 • volbě prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
   

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

 


Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz lze podat:

 • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, 
 • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (lze použít např. tento vzor žádosti o vydání voličského průkazu).

Podání může být učiněno v těchto formách:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku.
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu 85 KB PDF (Acrobat dokument) 15.12.2017