česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem


Informace je určena zejména občanům ČR, kteří se v zahraničí zdržují dlouhodobě či trvale.


Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí se provádí na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. /1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

O zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu mohou požádat ti občané České republiky, kteří dlouhodobě či trvale pobývají ve státech:

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee, Texas, Washington D.C., West Virginia a Virginia.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

Zvláštní seznam voličů je trvalé povahy a neslouží jen pro účely konkrétních voleb. Pokud jste se tedy do zvláštního seznamu voličů v minulosti nechali zapsat, nemusíte tak při dalších volbách znovu činit. Pokud si nejste jisti, zda jste v našem seznamu zapsáni, zavolejte na +1 202 274 9137 nebo nám pošlete e-mail na adresu: con.washington@mzv.cz.   

 Občané ČR pobývající v ostatní státech v USA mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (dále je ZSV) na příslušném generálním konzulátu České republiky (New York, Chicago, Los Angeles).

Honorární konzuláty zvláštní seznamy voličů nevedou a nelze zde ani hlasovat. Na honorárním konzulátu však můžete požádat o ověření kopií dokladů.

Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jsou úkony pro účely využití volebního práva osvobozeny od poplatků.Územně příslušný zastupitelský úřad provede zápis do zvláštního seznamu voličů na základě písemné žádosti voliče, která je doložena, originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících žadatelovu

  • totožnost,
  • státní občanství ČR a
  • bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.

Žádost o zapsání do ZSV (k podání můžete použít Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů).

Doporučujeme rovněž uvést i kontaktní údaje (telefon, fax, email, doručovací adresu apod.) pro případ nutnosti doplnění chybějících dokumentů či údajů.

  • V případě osobního podání žádosti se můžete dostavit na konzulární úsek velvyslanectví v našich úředních hodinách (Po-Pá 8:30 -11:30). Uvítáme, pokud si k návštěvě sjednáte schůzku e-mailem na con.washington@mzv.cz.
     
  • V případě písemného podání zašlete žádost na adresu:
     

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
CONSULAR SECTION - VOLBY
3900 SPRING OF FREEDOM ST NW
WASHINGTON DC 20008-3803


Pokud nebude Vaše žádost o zápis ve výše uvedeném termínu včas doručena, anebo nebude kompletní, nebude možné zápis provést.

V případě, že budete jako volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem v zahraničí v místě Vašeho bydliště, budete moci uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu při volbě prezidenta ČR a při volbách do Poslanecké sněmovny. V případě voleb do Senátu můžete volit pouze ve svém volebním obvodu v České republice (do Senátu nelze volit v zahraničí).
 Prokázání totožnosti

Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.


Prokázání státního občanství

Dle ustanovení § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, se státní občanství ČR prokazuje:

a) občanským průkazem České republiky,
b) cestovním dokladem České republiky (cestovním pasem, služebním pasem či diplomatickým pasem ap.),
c) osvědčením o státním občanství České republiky ne starším 1 roku,
d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.


Prokázání bydliště v územním obvodu Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu se považuje zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz).

V případě, že stát působnosti (zde USA) nevede evidenci obyvatel ani neuděluje povolení k pobytu v jakékoli formě, lze akceptovat jakýkoli jiný úřední doklad nebo průkaz s uvedením údaje o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta či průkaz sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního seznamu voličů bydlí).

 

Ověřování dokladů doložených k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů

Doklady podle předchozích odstavců musí být zastupitelskému úřadu doručeny nebo předány v originále nebo ověřené kopii (u vícestránkových dokladů stačí ověřená kopie datových stránek obsahující údaje o držiteli dokladu, platnosti dokladu a fotografii držitele). Ověření lze provést bud buď některým českým zastupitelským úřadem (zde i včetně honorárních konzulátů), nebo i místními notáři. Při ověření místním notářem se apostilní doložka nevyžaduje.
 Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zastupitelskými úřady ČR v zahraničí

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení, které volič následně předá obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního voličského seznamu na zastupitelském úřadu by tedy měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí.

Pokud se odstěhujete natrvalo do ČR a včas nepožádáte naše velvyslanectví o vydání voličského průkazu ani nás dva dny před prvním dnem voleb nepožádáte o vyškrtnutí z našeho ZSV, nebudete moci v ČR vůbec hlasovat!

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby/

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 106 KB PDF (Acrobat dokument) 6.4.2017