по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky studia cizinců na vysokých školách v ČR

(Archivní článek, platnost skončena 16.03.2010.)

Podmínky studia cizinců na vysokých školách v České republice podle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách

Podmínky studia cizinců na vysokých školách v České republice podle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách

Dnem 1. ledna 1999 vstoupily v platnost ustanovení zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), která zcela nově upravila poplatky spojené se studiem na veřejné vysoké škole, včetně poplatků studentů - cizinců.

V zákoně se uplatňuje zásada, že studenti bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu nehradí náklady spojené se studiem, neboť na jejich studium obdrží veřejná vysoká škola státní dotaci. Poplatky spojené se studiem může veřejná vysoká škola vybírat jen v případech stanovených zákonem o vysokých školách, konkrétně v § 58, a to:

a) od uchazeče o studium poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením,

b) od studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu, překročí-li tzv.standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok, poplatek vybírá veřejná vysoká škola za každý započatý měsíc "prodlouženého" studia,

c) od absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu, který studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, poplatek je vybírán jednoročně,

d) od studenta - cizince, studuje-li příslušný studijní program v cizím jazyce.

Výše poplatků uvedených pod písmenem a) - c) je stanovena podílem ze základu, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR začátkem kalendářního roku. Výši poplatku pro studenta-cizince pod písmenem d) určuje veřejná vysoká škola bez omezení. Částka se může každoročně měnit, a proto je veřejná vysoká škola povinna zveřejnit výši poplatků za studium pro příští akademický rok před termínem pro podávání přihlášek ke studiu a určit ji ve svém statutu.

Ostatní výdaje, jako úhrada stravování ve vysokoškolských menzách, ubytování ve vysokoškolských kolejích a nákup studijní literatury, si studenti hradí sami. Stipendia jsou studentům přiznávána veřejnou vysokou školou, a to za vynikající studijní nebo vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky nebo v případě tíživé sociální situace studenta nebo v případech hodných zvláštního zřetele. Konkrétní podmínky přiznání, výše a termíny vyplácení stipendia stanoví vysoká škola ve svém stipendijním řádu.

V zákoně o vysokých školách je uplatněn princip rovného postavení cizince studujícího na veřejné vysoké škole v České republice s občanem České republiky. To znamená, že cizinec, který splnil všechny podmínky stanovené veřejnou vysokou školou pro přijetí ( musí být obsaženy ve statutu veřejné vysoké školy ) jako ostatní uchazeči a byl přijat do studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce, studuje za stejných podmínek jako občan České republiky. Jestliže však cizinec studuje studijní program v cizím jazyce, pak hradí poplatky ve výši, kterou určí ve svém statutu veřejná vysoká škola.

Ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. platí od 1. ledna 1999 pro všechny studenty-cizince s výjimkou těch cizinců, jejichž studium je určeno mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Podmínky studia cizinců na českých vysokých školách podrobněji: http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3418


Odkazy na webové stránky českých veřejných vysokých škol:

* Univerzita Karlova v Praze
http://www.cuni.cz

* Masarykova univerzita v Brně
E-mail: studijni@rect.muni.cz
http://www.muni.cz

* Univerzita Palackého v Olomouci
E-mail: truxova@risc.upol.cz
http://www.upol.cz

* Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
E-mail: mziegler@jcu.cz
http://www.jcu.cz

* Západočeská univerzita v Plzni
E-mail: studium@zcu.cz
http://www.zcu.cz

* Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
E-mail: rektor@rek.ujep.cz
http://www.ujep.cz

* Ostravská univerzita v Ostravě
E-mail: Rita.Chocholousova@osu.cz
http://www.osu.cz

* Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz

* Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
E-mail: reltor@vfu.cz
http://www.vfu.cz

* České vysoké učení technické (ČVUT)
http://www.cvut.cz

* Vysoké učení technické v Brně (VUT)
E-mail: buril@cis.vutbr.cz
http://www.vurbr.cz

* Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
E-mail: Emil.Huber@vscht.cz
http://www.vscht.cz

* Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB -TUO)
E-mail: hana.svobodova@vsb.cz
http://www.vsb.cz

* Technická univerzita v Liberci (TUL)
E-mail: david.lukas@vslib.cz
http://www.vslib.cz

* Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
E-mail: boubin@vse.cz
http://www.vse.cz

* Česká zemědělská univerzita v Praze (EZU)
E-mail: EDUCA@rektorat.czu.cz
http://www.czu.cz

* Akademie múzických umění v Praze (AMU)
E-mail: tamara.curikova@amu.cz
http://www.amu.cz

* Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)
E-mail: vsup@vsuo.cz
http://www.vsup.cz

* Janáčkova akademie múzických umění v Brně
E-mail. hajda@jamu.cz
http://www.jamu.cz

STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY

* Vojenská akademie v Brně (VA)
http://www.vabo.cz

* Vojenská lékařská akademie J. E.Purkyně v Hradci Králové (VLAJEP)
http://www.pmfhk.cz

* Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově (VVŠ PV)
http://www.vvs-pv.cz

* Policejní akademie České republiky (PAČR)
http://www.mvcr.cz

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

* Evropský polytechnický institut, s.r.o.
http://www.vos.cz/epi

* Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)
http://www.vsh.cz

* Bankovní institut vysoká škola, a.s. (BIVŠ)
http://www.bivs.cz

* Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
http://www.volny-cz/vsfs

* Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (CSKV)
http://www.vskv.cz

* Vysoká škola Škoda auto a.s.
http://www.skoly.skoda-auto.cz

* Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), s.r.o.
http://www.lit-akad-cz

* Vysoká škola podnikání, a.s.
http://www.eco.cz

* Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.
http://www.skolares.lit.cz

* Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL)
http://www.nfhr.cz

* Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES)
http://www.svses.cz