по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Obecná informace

Občané Ruské federace potřebují k cestě do České republiky vízum nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Takovým dokladem je zejména povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu vydané Českou republikou nebo jiným členským státem Schengenu.

SCHENGENSKÉ VÍZUM

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Ve vztahu k občanům Ruské federace je rovněž aplikována Dohoda mezi EU a RF o usnadnění vydávání víz.

DLOUHODOBÉ VÍZUM / DLOUHODOBÝ POBYT

Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

Doporučení: 

V případě, že v České republice nehodláte pobývat dlouhodobě, máte v úmyslu pokračovat v pobytu i v pracovní činnosti na území Ruské federace a dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu hodláte využívat pouze k pravidelným cestám do České republiky, doporučujeme lépe žádat o udělení schengenského vícenásobného víza za účelem obchodu. Toto vízum Vám umožní kdykoliv během roku cestovat do České republiky a celého schengenského prostoru a pobývat v něm až 90 dnů během každého půl roku.   

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu a společného soužití rodiny.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území anebo ve výjimečných případech. 

Zrušení dlouhodobého víza a povolení k pobytu:

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení dlouhodobého víza, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno, nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza, např. v České republice dlouhodobě nepobývá. Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení povolení k pobytu, pokud jeho držitel neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno.

Formuláře k žádostem o vízum/pobyt:

Ve smyslu § 181a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na stránkách Ministerstva vnitra využít zveřejněné vzory tiskopisů žádostí o pobytová oprávnění

Výpis z rejstříku trestů:

Dovolujeme si upozornit, že při podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu je ze strany Generálního konzulátu České republiky v Jekatěrinburgu vyžadováno, aby cizinec vždy předložil doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem a dále státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad může cizinec nahradit čestným prohlášením, jestliže daný stát takový doklad nevydává. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let. V případě Ruské federace je nepřijatelný výpis rejstříku trestů v elektronické podobě bez razítka příslušného vydávajícího orgánu.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra:

 Telefon: 974832421 nebo 974832418, Po - Pá 8-15 hod

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin