česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomický úsek

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Arménii se sídlem v Jerevanu.

V čele obchodně-ekonomického úseku zastupitelského úřadu stojí zástupce vedoucího ZÚ.

V případě dotazů týkajících se obchodně-ekonomické oblasti, na něž nenaleznete odpověď na stránkách MZV ČR ani na webu našeho zastupitelského úřadu, lze v pracovní době kontaktovat velvyslanectví (viz sekce O velvyslanectví - Kontakt).

 

Spolupráce obchodně-ekonomického úseku s českými firmami se formálně řídí tzv. "Zásadami spolupráce obchodně-ekonomických úseků ZÚ ČR s podnikatelskými subjekty" (KODEX).

 

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné úlohy v úsilí vlády České republiky za vytvoření předpokladů pro zlepšení exportní pozice českých podnikatelů.

Ve snaze dále zlepšit komunikaci s podnikatelskou sférou, vydávají Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ČR) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV ČR) „Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)“. V Kodexu stanovená pravidla, postupy a limity při poskytování pomoci českým podnikatelským subjektům ze strany zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí jsou obsahově v souladu s hlavními úkoly zastupitelských úřadů České republiky, kterými se míní zejména velvyslanectví a generální konzuláty (dále jen ZÚ),  a jejich obchodně ekonomických úseků (dále jen OEÚ) v obchodně ekonomické oblasti. 

Kodex má za cíl zejména vymezit a vyjasnit rozsah a formu pomoci a podpory, kterou jsou připraveny poskytnout uvedené státní instituce MZV, MPO se svými příspěvkovými organizacemi – agenturou pro podporu exportu CzechTrade a Správou českých center – českým podnikatelským subjektům při jejich obchodně ekonomických aktivitách na zahraničních trzích.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí ZÚ rovněž dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

MZV, MPO a jejich příspěvkové organizace trvale shromažďují a vyhodnocují informace obchodně ekonomického charakteru, které získávají ze zahraniční od ZÚ. Tyto informace tvoří základní aktualizovanou bázi informací určenou především podnikatelské sféře. Informační databáze jsou k dispozici zejména na web stránkách uvedených státních institucích a jsou považovány za první informační zdroj obchodně ekonomického charakteru o příslušném zahraničním teritoriu. Z hlediska dosažení maximálního efektu při poskytování pomoci a podpory ZÚ příslušnému podnikatelskému subjektu při řešení konkrétního obchodně ekonomického úkolu se předpokládá, že každý český podnikatelský subjekt, který má zájem o vstup na trh určitého zahraničního teritoria, načerpá základní informace o něm především z těchto informačních databází umístěných na následujících webových stránkách:         

- MPO (www.mpo.cz),

- MZV (www.mzv.cz),

- CzechTrade (www.czechtrade.cz)

- Správa českých center (www.export.cz)

Teprve po vytěžení těchto informačních databází je účelné pro získání dalších doplňujících informací, popř. konkrétní podpory a pomoci kontaktovat ZÚ ČR v příslušné zemi. Dodržování této zásady je z pohledu ZÚ důležité proto, že tyto mají v obchodně ekonomické oblasti své činnosti personálně omezené kapacity, podnikatelské subjekty pak respektováním tohoto postupu dosáhnou úspory času a financí.

Rozsah pomoci a podpory poskytované ZÚ ČR v zahraničí českým podnikatelským subjektům v jednotlivých zemích je tedy závislý na kapacitních možnostech daného ZÚ. Nejmenší rozsah pomoci a podpory může z tohoto pohledu zajistit ZÚ, na němž nepůsobí OEÚ. Podle možností při zpracování obchodně ekonomické agendy a poskytování podpůrně informačních služeb českým podnikatelským subjektům jsou ZÚ České republiky v zahraničí zařazeny do tří kategorií symbolicky označených hvězdičkami:

*           ZÚ bez OEÚ – poskytování základního rozsahu pomoci a podpory českým podnikatelským subjektům

**          ZÚ s OEÚ – širší rozsah poskytované pomoci a podpory

***        ZÚ s OEÚ a s kanceláří ZZ CT v místě – možnost poskytování dalších služeb (zajišťovaných za úplatu ZZ CT) nad rámec předchozích dvou kategorií dle individuálního zadání firem

Účinná a efektivní spolupráce ZÚ a českých podnikatelských subjektů předpokládá naplnění tohoto kodexu:

A – Prioritní využívání informací obchodně ekonomického charakteru ze zahraničních teritorií, které jsou shromažďovány, aktualizovány a zveřejňovány MPO, MZV a jejich příspěvkovými organizacemi na výše uvedených webových stránkách

B – Při dodržení zásady A se české podniky mohou na ZÚ obracet se žádostmi v rozsahu odpovídajícímu jejich „hvězdičkové“ kategorii. V jednotlivých kategoriích se jedná zejména o:

ZÚ *

Žádosti o:

-         poskytnutí základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery na základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení

-         konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu

-         doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank apod. institucí v zemi působení

-         aktivní podporu při navazování kontaktů s představiteli příslušné země

-          pomoc při zabezpečování podnikatelských misí

ZÚ **  (JEREVAN)

Žádosti vyřizované kategorií ZÚ* rozšířené o žádosti o:

-         organizační podporu při účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení

-         nepřímou podporu při zapojení do mezinárodních soutěží, výrobních kooperací apod.

-         poskytnutí informací o příležitostech na zahraničním trhu

-         získání některých doplňujících informací o konkrétní firmě

-         zprostředkování nákupu tématických studií či odborných materiálů

C – Požadavky kladené ze strany ZÚ na podnikatelské subjekty:

-         seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k  ZÚ, tak k obchodním partnerům v teritoriu tak, aby nedošlo k poškození pověsti ČR

-         přiměřenost a reálnost žádostí vůči ZÚ odpovídající výše uvedené kategorizaci ZÚ

-         poskytnutí dostatečného množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech, které může ZÚ využít v kontaktu s případným zájemcem o spolupráci

-         poskytnutí aktuálních informací ZÚ o již rozvinutých aktivitách podnikatelského subjektu v teritoriu

-         sdělení zpětně informace o výsledcích spolupráce ZÚ s firmou

D – ZÚ všech kategorií vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením (profesionální, finanční, časové) nemohou zejména:

-         jednat a vystupovat jménem firem

-         financovat aktivity firem

-         vykonávat překladatelské a tlumočnické služby

Kodex vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.