česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvy programu B2B pro rok 2022

Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022.

 

ČRA informuje, že dne 12. 10. 2021 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022 a bylo tím zahájeno další kolo dotačního výběrového řízení Programu B2B. Termín pro předkládání žádostí je do 26. 11. 2021, do 15:00.

 

Znění dotační Výzvy včetně všech příloh naleznete na http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/soukromy-sektor/.

 

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích. Program je rozdělen na fázi Přípravy (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán) a fázi Realizace.

 

Ve fázi přípravy je možné žádat o dotaci na „Podnikatelský plán“ a „Studii proveditelnosti“, zatímco ve fázi „Realizace“ žádají firmy o dotaci na podporu dlouhodobého podnikatelského partnerství (založení pobočky, joint-venture, dlouhodobé dodavatelské smlouvy apod.). Ve fázi přípravy i realizace lze žádat o dotaci do všech rozvojových zemí dle klasifikace OECD. Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci výše uvedené dotační výzvy je subjekt:

 

 • který je obchodní společností řádně registrovanou v ČR a provozující podnikatelskou činnost na území ČR po dobu nejméně tří let v době podání žádosti o dotaci;
 • který po dobu nejméně tří po sobě následujících účetních obdobích bezprostředně předcházejících termínu podání žádosti dosahuje každoročně obratu, který je minimálně trojnásobkem výše dotace, o kterou žádá;
 • který dle ust. § 21a odst. 1 a 2 zákona o účetnictví, v účinném znění, musí zveřejnit účetní závěrku v obchodním rejstříku ve sbírce listin;
 • vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů);
 • který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • na kterého nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • který nepřesáhne za předpokladu získání dotace v rámci tohoto projektu limit pro de minimis (podpora malého rozsahu do 200.000 EUR za tři roky, dle pravidel evropské legislativy).

 

Dále upozorňujeme na hlavní podmínky programu:

 

 • Pro rok 2022 bude možné podat pouze 1 žádost v rámci dotačního výběrového řízení, bude ale možné v rámci jedné žádosti působit regionálně ve více zemích.
 • Studie proveditelnosti bude podpořena do výše 500.000 Kč s maximálním spolufinancováním 50 % ze strany ČRA. Cílem studie má být návrh technického řešení rozvojového problému s jasným konceptem návazného financování.
 • Na Podnikatelský plán je možné získat dotaci do výše 500.000 Kč s maximální výši spolufinancování 50 %. Podnikatelský plán má nabídnout firmám možnost prozkoumat nový trh a navázat partnerství pro budoucí podnikání.
 • Finanční podpora pro fázi Realizace je poskytována na délku 1–2 roky. Finanční podpora se poskytuje vždy pouze na jeden rok, přičemž výše dotace nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout částku 2 000 000 Kč. Dotace z prostředků ZRS ČR je ve výši maximálně 40 % prokázaných výdajů v prvním roce realizacemaximálně 30 % prokázaných výdajů ve druhém roce realizace. V případě jednoleté realizace je výše dotace z prostředků ZRS maximálně ve výši 40 % celkových prokázaných výdajů. Výše dotace na Osobní náklady projektu nesmí přesáhnout 20 % výše dotace na projekt, v každém kalendářním roce trvání projektu.

 

Podrobnější informace o programu naleznete zde.

 

přílohy

ČRA - leták B2B 2022 1 MB PDF (Acrobat dokument) 26.10.2021