česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Jerevanu  jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
 

  

Číslo jednací Vyvěšeno Svěšeno Soubor písemnosti Soubor písemností
OAM-41085-25/ZM-2019 19.09.2022   viz níže

  

 

 

č.j. : OAM-4 1 0 85-25 /ZM-2019

Ostrava 29. 07.2022

Počet listů: 2

Zadatel
pan POGHOSYAN Davit
nar. 31.08.1987
státní příslušnost:
Arménská republika

 

USNESENÍ


Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ňa územ'í České republiky a o zmene
něktených zákonů, ve. znění pozdějších předpisů ve správním řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké
karty, kterou podal dne 26.06.2019, pan POGHOSYAN Davit, nar.31. 08. 1987, st. příslušnost
Arménská republika (dále jen jako ,,účastníkří zení") rozhodl takto:
správní řizeni vedené pod sp.zn.oAM-41o85/ZM-2o19 se zastavuje dle §169r odst.l písm.h)
zák.Š.326/1999 Sb., ve znění účinném do 30. 07. 2019, nebot' se účastník-řízenní nedostavil
na výzvu zastupitelského Úřadu k vyznačeni viza k pobytu nad 90 dnů dle § 30 odst. 2 téhož
zákona.
Odůvodnění
Správní orgán vsouladu sČl. ll. odst. 1 zák. é. 176t2o1g Sb., kterlým se mění zákon č.326/1999 sb.;
o PobYtu cizÍncŮ na Území České republiky a o změně něktených zákonů, u" ,neňi pozdějších předpisů,
g Og|St související zákony, žádost úěastníka řízení posuzuje dle zněni zák. č. 32dl1999 Sb. účinneho
do 30. 07 . 2019 (dále jen ,, zák. é.326/1999 Sb..).
Dne..26.06.2019 podal Úěastník řízení u Zastupitelského úřadu čR v Jerevanu žádost o vydání
zaměstnanecké karty.
Správníorgán v řízenío této Žádostizkoumal, zda účastníkří zení splňuje podmínky, které zákon stanoví
Pro vYdánÍ zaměstnanecké karty, Shledal, že. podmínky pro výaani iohoto póvoeni jsou splněny
azaměstnanecká kartamŮže být při splnění dalších podmínek uvědených vpredrtaoaci zprávě ze onó
97 99 2020 vYdána,. Současně správní orgán výše uvedenému zasiupitetikému úřadu vydal pokyn
kudělení dlouhodobého víza za účelem převŽetízaměstnanecké karty dld § 30 odst.2 zák. é. gzo7tgóg Sb' - -;
SPrávní orgán dne 25. 08, 2021 obdžel informaci výše uvedeného zastupitelského úřadu, znižvyplývá,
Že tento zastuPitelský Úřad vyzval dne 25. 08. 2021 úěastníka řízení, a'ny se k,zastupitelsr<emď třaoú
dostavil za ÚČelem yyllěeli vi7a krpobytu nad 90 dnů za účelem pievzetí zaméstnanecké karty
dle § 30 odst, 2 zák. ě.326/1999 Sb. tJčastník řízení se však k zastupitelsi<ému úřadu nedostavil a vízum
mu.nemohlo být uděleno (vyznaěeno do cestovního dokladu). Současně zastupitelskému rjřadu nebylý
sdělenY Žádné dŮvody na vŮli nezávislé, které by účastniku řízení bránily v tom, aby se oostávít
*ů a*
íii. .iii ntNtsleiirvo vNlTRA ..ata.rarara.a.at o čEsKÉR EPUBL|KY
aaaaaaaal
k vyznačení tohoto víza, lnformace zastupitelského úřadu je souěástí spisového materiálu pod č. j: OAM-
41085-24lzM-2019.
Dle § 169r odst. 1 písm. h) zák. ě.326/1999 Sb, se usnesením zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec,
který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na zastupitelském úřadu,
se na jeho výzvu ve stanovené lhůtě nedostavil k vyznaěení vlzak pobytu nad 90 dnŮ podle § 30 odst. 2
zák. é.326/1999 Sb., k jehož udělení vydalo pokyn ministerstvo, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto
úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
Učastník řízefi podal žádost o vydání zaměstnanecké karty u zastupitelského úřadu, ovŠem na výzvu
zastupitelského'rJřadu se nedoŠtavil kvyznačení víza kpobytu nad 90 dnů dle §3Oodst. 2 Žák,
ě, 326/1999 sb.
Vzhledem k uvedenému má správní orgán za to, žejsou naplněny důvody pro zastavení řízení o žádosti
o^vydání zaměstnanecké karty účastníka řízení uvedené v § í69r odst. 1 písm. h) zák. ě. 326/1999 Sb.,
a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.
Poučení:
proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizincŮ, a to dle
ustanovení § 81 odst. 'l zákona č. 500/2004_ Sb., správní řád, ve spojení s § 170b odst. '| zákona
ě, 326/1999 Šb,, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonŮ, v platném
znění. podle ustanoveni § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u odboru azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitrá České republiky, a to dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve: lhŮtě
bo 15'dnů ode dne oznámení tohotó usnósení. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá
odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek,
lng. Tereza Monczková,

ministerský
rada
 

přílohy