česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud na území hodláte pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona 326/1999, s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia MV ČR vydá ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti žádosti:

·         vyplněný formulář žádosti;

·         2 fotografie;

·         cestovní doklad;

·         doklad potvrzující účel pobytu;

·         doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území; souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s vaším pobytem na území, jste-li nezletilý;

·         prokázat zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi (55.000 Kč), do 18 let se vyžaduje polovina uvedené částky; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na Váš pobyt přebírá tuzemská hostitelská organizace;

·         výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;

·         cestovní zdravotní pojištění  ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu)

·         uhrazení správního poplatku za podání žádosti (2.500,- Kč).

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka).

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem výslech. Pokud je se žadatelem výslech proveden, ZÚ sepíše protokol o výslechu, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud českému jazyku nerozumíte, doporučujeme si přivést tlumočníka.

 

Podrobná informace je k nalezení na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky do jehož kompetence vyřízení těchto pobytů spadá.