česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny(dále jen „společné soužití rodiny“) jste oprávněn podat, jste-li:

1.        manželem cizince s povoleným pobytem;

2.        nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem;

3.        nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem;

4.        nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen, anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území;

5.        osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec oprávněn podat pouze v případě, že se slučuje s rodinným příslušníkem, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a pobývá na území ČR již po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, musí každý z nich dosáhnout věku 20 let. Pokud nejsou tato kritéria splněna, může cizinec žádat jen o udělení dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podáváte na zastupitelském úřadu. V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem můžete žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území regionálnímu pracovišti oddělení pobytu cizinců ministerstva vnitra.

Náležitosti žádosti:

·         vyplněný formulář žádosti;

·         2 fotografie;

·         cestovní doklad;

·         doklad potvrzující příbuzenský vztah (rodný list, oddací list);

·         doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území;

·         souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem;

·         doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než (1) součet částek životních minim členů rodiny a (2) součet nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou věrohodně prokážete jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny; forma dokladu o úhrnném měsíčním příjmu není zákonem přímo stanovena. Pro více informací kontaktujte Ministerstvo vnitra ČR.

·         výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;

·         cestovní zdravotní pojištění  ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu)

·         uhrazení správního poplatku za podání žádosti (2.500,- Kč).

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka).

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem výslech. Pokud je se žadatelem výslech proveden, ZÚ sepíše protokol o výslechu, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud českému jazyku nerozumíte, doporučujeme si přivést tlumočníka.

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny MV ČR vydá ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti.