Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

english  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis manželství uzavřeného ve Švédsku

Velvyslanectví ČR/HK Malmö přijímá podkladové materiály k zapsání manželství českých občanů, která byla uzavřena ve Švédsku, do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno – střed. Tento úřad po registraci manželství vystaví český oddací list.

Zápis manželství uzavřeného ve Švédsku

V zápisu manželství občan uvede údaje odpovídající stavu v době, kdy došlo k matriční události. Podmínkou zápisu je, aby alespoň jeden z manželů byl státním občanem České republiky.

Se žádostí o zápis manželství se může žadatel osobně obrátit také přímo na příslušný matriční úřad v ČR (dle svého trvalého pobytu, event. posledního trvalého pobytu před odchodem z ČR). V takovém případě doporučujeme, aby nás předem kontaktoval pro ověření, zda disponuje všemi, zejména švédskými doklady, pro vyřízení věci přímo v ČR.

K registraci je třeba přiložit následující doklady :

- cizozemský (švédský) oddací list (Personbevis), obsahující aktuální osobní údaje manželů a datum sňatku, který musí být opatřen tzv. apostilou (Apostille). Apostilu lze získat u veřejného notáře v místě bydliště (Notarius Publicus). Jejich seznam vedou krajské úřady (Länsstyrelssen). POZOR!! Notáři musíte donést originál švédského dokumentu, pohlídejte si, abyste na Personbevisu měli kromě razítka Skatteverketu i razítko a podpis úředníka Skatteverketu. Bez těchto náležitostí Vám švédský notář nedá apostilu;

- překlad cizozemského oddacího listu (Personbevis) do českého jazyka (podrobnosti k překladům naleznete v článku Úřední překlady listin, bod 1 textu). POZOR!! Je třeba přeložit i text apostily. Personbevis je vydáván v anglickém nebo švédském jazyce. To platí i pro text uvedený na apostile;

- vigselbevis/visel intyg (oznámení o místě konání sňatku) – není třeba ho nechávat opatřit apostilou ani ho nemusíte překládat. Tento údaj chybí v personbevisu, ale je důležitý pro vydání českého oddacího listu. 

- doklad osvědčující státní občanství České republiky žadatele (např. platný český cestovní pas nebo občanský průkaz);

- rodný list žadatele/lky a jeho manžela/lky, pokud je také státním občanem České republiky;

- pokud český občan uzavřel manželství jako rozvedený a předchozí manželství bylo rozvedeno ve Švédsku, přičemž rozsudek nabyl právní moci:

a) před 1.5.2004 - přikládá občan rozsudek švédského soudu o rozvodu s doložkou nabytí právní moci opatřený apostilou. Rozhodnutí soudu a text apostily musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

b) po 1.5.2004 - přikládá občan rozsudek švédského soudu o rozvodu s doložkou nabytí právní moci a osvědčení dle nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29.5.2000, resp. nařízení Rady (ES) č. 2207/2003 ze dne 27.11.2003. Rozhodnutí soudu a osvědčení musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Doložka nabytí právní moci je na rozsudku formulována textem „Domslut har vunnit lagakraft“.

- pokud český občan uzavřel manželství jako ovdovělý, přikládá rovněž český úmrtní list/ Personbevis nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého (s doložkou nabytí právní moci).

Cizozemské (švédské) doklady musí být předloženy v originále, opatřeny apostilou a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Žadatelka, která požaduje zapsání nového příjmení (po sňatku) do oddacího listu v nepřechýlené formě (tj. v mužském tvaru), vyplní příslušnou žádost a musí mít s sebou doklad totožnosti a doklad o občanství manžela (např. pas).

Součástí žádosti o zápis manželství je i dohoda manželů o příjmení (včetně společných dětí). Tuto dohodu musí osobně na zastupitelském úřadu podepsat oba manželé. Je-li jeden z manželů cizinec, doloží svou totožnost a občanství nejlépe cestovním pasem.

Správnost překladů švédských dokumentů může ověřit naše velvyslanectví nebo HK Malmö.

Formuláře

Při podání žádosti o zápis manželství žadatel vyplní formuláře, které je možné získat buď na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu nebo na HK Malmö. Rovněž jsou dostupné i na našich stránkách v Sekci Služby pro veřejnost - Formuláře.

UPOZORNĚNÍ:

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění stanoví, že v případě, že dojde v souvislosti s uzavřením manželství ke změně příjmení občana, končí platnost cestovního dokladu uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny, tzn. že stávající české cestovní pasy/cestovní průkazy jsou neplatné a je třeba požádat současně se zápisem sňatku i o vydání osvědčení o státním občanství ČR.

Aktualizováno: červenec 2014

přílohy

Žádost o zápis manželství 49 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014