česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay

Volba prezidenta v roce 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.

Kde je možno volit ve Švédsku?

Ve Švédsku lze voličský hlas v podobě hlasovacího lístku odevzdat výlučně ve volební místnosti v budově Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

 

Kdy a kdo může volit ve Stockholmu?

Volit bude možné dne 13. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod. a dne 14. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod., resp. v případném druhém kole pak dne 27. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod. a dne 28. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod., na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu pro ty voliče, kteří

  • jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

 

Co dělat, když nejsem zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů?

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu, se může pro účely prezidentské volby nechat zapsat ve lhůtě do 16.00 hoddne 4. prosince 2022.  Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatné informaci. 

 

Co dělat, když ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a jsem, ale nemůžu volit ve Stockholmu?

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Stockholmu, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR ve Stockholmu o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci uplatnit – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost v listinné podobě, opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR ve Stockholmu do 16.00 hod. dne 6. ledna 2023  pro 1. kolo prezidentské volby, resp. do 16.00 hod. dne 20. ledna 2023  pro případné 2. kolo.  Při osobním předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu tato lhůta končí 11. ledna 2023 v 16.00 hod. pro 1. kolo prezidentské volby, resp. 25. ledna 2023 v 16.00 hod. pro případné 2. kolo.

Velvyslanectví může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě prezidentských voleb tedy od 29. prosince 2022.

 

Jak bude probíhat volba na velvyslanectví?

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Upozornění

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky

přílohy

Formulář žádosti o zapsání do zvláštního seznamu voličů 32 KB DOC (Word dokument) 6.9.2022

Volby do Senátu Parlamentu ČR – září 2022

thumb

Z rozhodnutí prezidenta republiky proběhnou v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 volby do 1/3 Senátu Parlametnu ČR. Hlasování do Senátu bude probíhat pouze ve volebních obvodech na území České republiky, na zastupitelském úřadě ČR ve… více ►

Informace k volbám, zapsání do zvláštního seznamu voličů, vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a k vystavení voličského průkazu

Hlasování na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu je při volbách umožněno 1) osobám zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden na velvyslanectví ve Stockholmu, nebo 2) osobám, které předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem… více ►