Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vnější výběrové řízení do diplomatické akademie

 

Organizace výběrových řízení

Výběrové řízení proběhne ve čtyřech vyřazovacích kolech.

1. kolo probíhá bez osobní účasti uchazečů. Na základě přijetých přihlášek a k nim přiložených dokladů se zjišťuje splnění základních předpokladů a jazykových kvalifikačních požadavků.  

2. kolo tvoří písemná část:

 • písemný test na zahraničněpolitické téma (schopnost analýzy cizojazyčných textů a jejich cíleného zpracování),
 • test z všeobecného přehledu.

Při posuzování písemného projevu uchazečů je zvlášť hodnocena i stylistická a gramatická úroveň.

3. kolo tvoří psychologické testy.

4. kolo probíhá formou pohovoru před výběrovou komisí.

Personální odbor sdělí výsledky uchazečům písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich konečného schválení.

S případnými dotazy ohledně vnějšího všeobecného výběrového řízení a studia na Diplomatické akademii je možné obrátit se přímo na

 • sekretariát Diplomatické akademie MZV
  tel. 224 18 6252
  e-mail: da_sekretariat@mzv.cz              

nebo na

 • personální odbor MZV
  tel. 224 18 2497
   

Podmínky účasti

Do výběrového řízení mohou být zařazeni pouze uchazeči, kteří písemně doloží splnění základních předpokladů a jazykových kvalifikačních požadavků.

Základními předpoklady jsou:

 • státní občanství České republiky;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům;
 • platné osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení “TAJNÉ” nebo “PŘÍSNĚ TAJNÉ”.

Základními kvalifikačními požadavky jsou:

 • znalost angličtiny na stupeň C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo 4. stupeň jazykové zkoušky MZV;
 • znalost francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, arabštiny nebo čínštiny alespoň na stupeň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky nebo 3. stupeň jazykové zkoušky MZV;
 • dobrá orientace v zahraniční politice;
 • komunikační, organizační a analytické schopnosti, smysl pro týmovou práci;
 • fyzická a psychická způsobilost pro práci v zahraničí i v náročných oblastech.

Uchazeč, který při podání přihlášky nedisponuje platným osvědčením fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu pro stanovený stupeň utajení, podá žádost o prověření na stupeň TAJNÉ nejpozději ve stanovený den přijetí do pracovního poměru na MZV, tj. 1.10.2014.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu musí být doložené kopií diplomu z vysoké školy v České republice nebo diplomu ze zahraniční vysoké školy nostrifikovaného v České republice, a to nejpozději do 30.6.příslušného roku.

Splnění jazykových kvalifikačních předpokladů je nezbytné doložit kopií certifikátu o úspěšném vykonání jazykové zkoušky. Jejich seznam pro angličtinu, francouzštinu a němčinu lze nalézt na webových stránkách MŠMT. V případě španělštiny,  ruštiny, arabštiny a čínštiny a je možné splnění jazykového kvalifikačního předpokladu konzultovat individuálně přímo s jazykovou katedrou Diplomatické akademie MZV (tel. 2 2418 6260).

Uchazeč, který v okamžiku podání přihlášky písemně nedoloží znalost francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, arabštiny nebo čínštiny alespoň na stanovené úrovni, se v rámci výběrového řízení podrobí ověřovacímu testu znalosti jednoho z požadovaných jazyků. Pokud ve výběrovém řízení uspěje, předloží nejpozději do 3 měsíců od přijetí do pracovního poměru na MZV písemný doklad o složení příslušné zkoušky.

Uchazeči vybraní do 4. kola výběrového řízení jsou povinni ještě před ústním pohovorem doložit psychickou a fyzickou způsobilost pro výkon zahraniční služby lékařským potvrzením.

Zařazení úspěšných uchazečů na Diplomatické akademii MZV

Uchazeč vybraný ve vnějším výběrovém řízení je zařazen na diplomatické systemizované místo v odboru Diplomatická akademie. Po úspěšném ukončení všeobecné přípravy v Diplomatické akademii je pracovník zařazen na diplomatické systemizované místo v některém z útvarů ústředí.

Platové zařazení po dobu studia všeobecné diplomatické přípravy na Diplomatické akademii je v platové třídě T 11 a v platovém stupni s přihlédnutím k délce praxe.

Studium na Diplomatické akademii trvá 12 měsíců od uzavření pracovního poměru s MZV, které se uskutečňuje vždy k 1. říjnu. V ústředí je studium koncipováno jako prezenční, přičemž pracovní doba pro posluchače je 7.45 – 16.15 hodin, při praxi v ČR nebo v zahraničí dle místních požadavků.

V okamžiku uzavření pracovního poměru s MZV se s novými pracovníky uzavírá také tzv.  kvalifikační dohoda, která stanoví především povinnost pracovníka podílet se na úhradě adekvátní části nákladů vynaložených na jeho roční studium na Diplomatické akademii pro případy, kdy příslušný pracovník z vlastní vůle rozváže s MZV pracovní poměr dříve, než je doba v dohodě stanovená. 

Doklady nezbytné při podání přihlášky do výběrového řízení k přijetí na Ministerstvo zahraničních věcí

 • vyplněný osobní dotazník
 • stručný motivační dopis,
 • kopie vysokoškolského diplomu
 • kopie jazykových certifikátů
 • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům

Přihlášky k přijímacímu řízení do Diplomatické akademie MZV ČR se zasílají poštou v obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DA"  na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Personální odbor
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany

přílohy

Osobní dotazník PERS 116 kB doc (Word dokument) 29.7.2014

.