Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jednání OSN na vysoké úrovni k Rozvojovým cílům tisíciletí („MDGs summit“)

 

(Archivní článek, platnost skončena 18.09.2011.)

Ve dnech 20. – 22. 9. 2010 se v rámci 65. Valného shromáždění OSN koná v New Yorku jednání OSN na vysoké úrovni k Rozvojovým cílům tisíciletí – tzv. MDGs summit.

Ve dnech 20. – 22. 9. 2010 se bude v New Yorku v rámci 65. Valného shromáždění OSN konat jednání OSN na vysoké úrovni k Rozvojovým cílům tisíciletí – tzv. MDGs summit. MDGs summit má za cíl zhodnotit pokrok při plnění Miléniové deklarace o Rozvojových cílech tisíciletí (MDGs), a to 5 let před cílovým rokem 2015. Miléniovou deklaraci podepsalo před deseti lety 192 členských států OSN (vč. ČR) a 23 mezinárodních organizací. MDGs summit představuje nejdůležitější politickou událost tohoto roku týkající se rozvojové agendy, které předcházelo mnoho multilaterálních jednání.

Zásadním cílem summitu je přijetí závěrečného prohlášení, které má za cíl znovu potvrdit závazky MDGs a navrhnout další plán jejich plnění pro zbývající období 2010 – 2015. EU vydala k MDGs summitu společnou pozici ve formě závěrů Rady EU, které byly přijaty na Radě pro zahraniční věci EU (FAC) v červnu tohoto roku.

      MDGs dnes tvoří jádro národních rozvojových strategií všech zemí. Proto i ČR při tvorbě své nové Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010 – 2017 vycházela ze základního předpokladu přispět svou bilaterální a multilaterální pomocí ke globálnímu naplňování MDGs, a to zejména k naplnění hlavního cíle, kterým je omezování extrémní chudoby a hladu. Koncepce byla schválena vládou ČR v květnu t. r.

      V roce 2009 byly české rozvojové aktivity zaměřeny především na zajištění kvalitních potravin a zlepšení přístupu k vodě. Na aktivity v oblasti vodohospodářství byla vynaložena více než šestina celkových prostředků na bilaterální rozvojové projekty. Na rozvoj zemědělství a venkova pak bylo využito 11% prostředků.

      Bez zlepšení přístupu ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání a sociálním službám nemůže dojít ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva v chudých zemích. Na aktivity v těchto oblastech bylo proto věnováno 41% prostředků na bilaterální projekty, a to zejména  v jihovýchodní a východní Evropě, v Asii a Africe.

      Budování energetické a dopravní infrastruktury a zlepšování kvality životního prostředí jsou dalšími klíčovými sektory nezbytnými pro rozvoj hospodářství rozvojových zemí. Na modernizaci energetického odvětví, případně na elektrifikaci jednotlivých regionů, ČR v roce 2009 přispěla téměř 30 mil. Kč (4 %) a na ochranu životního prostředí byla vynaložena obdobná suma z prostředků věnovaných na bilaterální rozvojové projekty.

      Rozvojové iniciativy se rovněž zaměřily na zvyšování kvalifikace pracovníků, inovaci technologií a budování odborných kapacit v průmyslových podnicích. Celkový objem takto vynaložených prostředků činil více než 66 mil. Kč (8 %).

      Celková oficiální rozvojová pomoc (tzv. ODA) ČR dosáhla v roce 2009 výše 4,08 miliardy Kč. Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru ODA k hrubému národnímu důchodu zůstal stejný jako v roce 2008, tj. na úrovni 0,12 %.

      V rámci bilaterálních vztahů bylo poskytnuto nejvíce prostředků zemím regionu jižní a střední Asie (37,3% z celkového objemu bilaterálního rozpočtu) a Evropy (28%). Ze sektorového zaměření českých rozvojových projektů pak lze konstatovat nejvíce investic v oblastech  vzdělávání, vody a sanitace, zdravotnictví a zemědělství vč. lesnictví a rybolovu.

      Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010 – 2017 spolu s novým Zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, který vstoupil v platnost od 1. 7. 2010, představují významný mezník čtyřletého procesu transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Rozvojová pomoc ČR, která byla v minulosti roztříštěna mezi až 40 zemí, je dnes zasazena do již přesně definovaného legislativního, koncepčně strategického, programového, realizačního a evaluačního rámce, kde jsou stanoveny jasné pravomoci jednotlivých aktérů i podmínky financování rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v rámci sjednocené rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ČR.

      Koncepce, Zákon i další dokumenty k rozvojové spolupráci a humanitární pomoci ČR jsou ke stažení na www.mzv.cz/rozvoj.

.