česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličské průkazy - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8.10.-9.10.2021

Velvyslanectví České republiky v Taškentu upozorňuje, že od 23.9.2021 začíná běžet lhůta, kdy zastupitelský úřad předá voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a kteří o vydání voličského průkazu požádali, protože hodlají volit v jiném volebním okrsku.
 

Voličský průkaz lze předat buď osobně voliči (nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu) nebo jej lze voliči zaslat v poštovním styku formou, která má podle místních podmínek charakter doporučené pošty.

Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky) končí dne 1.10.2021.

Lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dne 6.10.2021. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad v období mezi 23.9.2021-6.10.2021 a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupiteský úřad voličský průkaz na počkání.

Nový tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jeho zneužití, padělání či pozměnění a je jednotný pro všechny druhy voleb.

DALŠÍ INFORMACE

1. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

2.Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

3. Kde lze o voličský průkaz žádat?

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

4. Co se uvádí v žádosti?

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

5. Jak a do kdy lze žádost podat?

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1.10.2021:
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče

Osobně do 6.10.2021 do 17.00 hodin; volič se dostaví na zastupitelský úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

6. Kdy volič průkaz obdrží?

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.9.2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

7. Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.