english  česky 

rozšířené vyhledávání

Podání žádosti o cestovní pas

Žádosti o vydání cestovního pasu se přijímají pouze v době úředních hodin konzulárního oddělení. V těchto úředních hodinách se rovněž předávají nově vydané cestovní pasy.

Žadatel je povinen se k podání žádosti o cestovní pas dostavit osobně přímo na konzulární úsek  velvyslanectví a následně i k převzetí vyhotoveného cestovního pasu. Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce.

Pokud již nemáte platný český občanský průkaz ani platný český cestovní pas je třeba prokázat české občanství. To lze osvědčením o státním občanství ČR, které ovšem nesmí být starší než 1 rok od data jeho vydání. Jinak je potřeba nejprve požádat o vydání nového. Děti narozené v zahraničí musí mít český rodný list vydaný zvláštní matrikou v Brně.

Osoby, které uzavřely sňatek v zahraničí, musí mít český oddací list vydaný zvláštní matrikou v Brně. V případě, že manželství bylo rozvedeno, musí být na oddacím listu poznámka o rozvodu.

Máte-li pochybnosti o správnosti údajů vedených o Vaší osobě v informačním systému evidence obyvatel, doporučujeme nejprve provést předběžné prověření osobních údajů (tzv. prevalidace dat).

Cestovní pasy vydávané občanům ČR obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (zobrazení obličeje, otisky prstů) a podpis držitele. Otisky prstů se musí odebrat každému držiteli staršímu 12 let. Podpisem se ze zákona rozumí písemné vyjádření jména a příjmení, případně jen příjmení držitele. Podpis držitele se aplikuje i u školou povinných dětí (starších 5 let).

Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 10 let, občanům mladším 15 let s platností 5 let.

Žádosti o cestovní pas je možné podat na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví v úředních hodinách, vždy bez objednání. Stejným způsobem probíhá převzetí nově vydaného cestovního pasu.

Cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, tj. na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví, nebo u orgánu v ČR, který cestovní pas vydává (úřad místa trvalého pobytu v ČR). Místo převzetí musí žadatel určit již při podání žádosti.

Zastupování na základě plné moci je pro podání žádosti o cestovní pas vyloučeno, každý žádá OSOBNĚ.

Náležitosti k podání žádosti o vydání cestovního pasu

A. doklady prokazující údaje zapsané v cestovním pase

  • žadatel má platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR

Žadatel předloží pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR. Pokud od jeho vydání nastaly změny v osobních údajích uváděných v cestovním pase (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo), bude požadováno jejich prokázání českou veřejnou listinou (např. opraveným rodným listem, oddacím listem při změně příjmení ženy, dokladem o rodném čísle, dokladem o změně jména nebo příjmení).

  • žadatel nemá platný občanský průkaz ani cestovní pas ČR

Žadatel předloží cizozemský doklad totožnosti (nizozemský cestovní pas, občanský průkaz nebo kartu povolení k pobytu občana EU) a české matriční doklady (rodný list, oddací list, doklad o rodném čísle, doklad o změně jména nebo příjmení apod.). Zároveň musí žadatel předložit osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být starší než 1 rok od data jeho vydání. Pokud žadatel takovým osvědčením nedisponuje, musí před podáním žádosti o cestovní pas nejprve o osvědčení o státním občanství požádat (blíže viz naše informace o státním občanství ČR).

  • žádost podává zákonný zástupce občana mladšího 15 let nebo občan starší 15 let, ale mladší 18 let

Zákonný zástupce nezletilého prokáže svou totožnost a oprávnění k podání žádosti za občana mladšího 15 let (platný doklad totožnosti zákonného zástupce a originál rodného listu ČR dítěte). Dále je třeba předložit platný doklad totožnosti nezletilého, případně osvědčení o státním občanství ČR nezletilého (osvědčení nesmí být starší než 1 rok!).

Podává-li žádost občan starší 15 let, ale mladší 18 let, musí být přítomen jeho zákonný zástupce, aby vyjádřil souhlas s podáním takové žádosti o cestovní pas. Zákonný zástupce nezletilého prokáže svou totožnost a oprávnění k souhlasu (platný doklad totožnosti zákonného zástupce a originál rodného listu ČR dítěte).

B.  1 fotografie o rozměru 5 x 5 cm (fotografie se během podání žádosti skenuje)

Jelikož se fotografie se během podání žádosti zpracovává výpočetní technikou, její kvalita je velmi důležitá pro bezproblémové přijetí žádosti. Šablonu a další informace k požadavkům na fotografii naleznete na:

http://www.mzv.cz/file/146556/Sablona_pro_biometricke_fotografie.pdf.

V Haagu lze využít služeb fotografické firmy HAFO BV na Wagenstraat 67, 2512 AR Den Haag, tel. 070-360 88 04, www.hafo.nl, otevírací hodiny pondělí až neděle. Pokud využijete služeb jiného fotografického studia, doporučujeme vytisknout šablonu a přinést ji k fotografovi a zdůraznit, že žádáte fotografii rozměru 5x5cm dle přiložené specifikace (text je i v angličtině).  Jedná se o čtvercový formát fotografie, tak to lze nejlépe před platbou ve fotolabu rozpoznat.

Pokud aplikace, kterou zastupitelské úřady v agendě cestovních dokladů při skenu používají, fotografii odmítne, musí být podání žádosti přerušeno až do doby, než klient předloží vyhovující fotografii.

Lhůty a poplatky

Správní poplatek se hradí v hotovosti či platební kartou při podání žádosti o cestovní pas. Aktuální výši poplatku naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole Konzulární informace - Konzulární poplatky.

Je-li žádost o vydání cestovního pasu podána na ZÚ, lhůta pro vydání cestovního pasu činí 120 dnů. Jsou-li žádost a její náležitosti v pořádku, bývá nový cestovní pas doručen obvykle za zhruba 2 měsíce od podání žádosti. Řízení o vydání cestovního pasu vždy vede úřad v ČR příslušný dle místa trvalého pobytu žadatele, nebo pokud takový pobyt nemá, podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Zastupitelský úřad je tedy pouze místem pro podání žádosti a případně pro předání nového cestovního pasu.

Převzetí cestovního pasu

Nový cestovní pas lze převzít na našem úřadě v úředních hodinách konzulárního oddělení. Občan starší 15 let převezme cestovní pas osobně. Cestovní pas občana mladšího 15 let převezme jeho zákonný zástupce. Při převzetí je nutné předložit platný doklad totožnosti a vrátit původní cestovní pas nebo cestovní průkaz.

 

POZOR! Platnost cestovního dokladu ČR končí, mimo jiné, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, např. pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

přílohy

Požadavky na biometricke fotografie 71 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008