Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákonem a vnitřními předpisy MZV ČR stanovené podmínky pro zařazení do VŘ

 

Výběrového řízení na služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1.   1.  splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

  a) je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je v takovém případě potřeba předložit následně nejpozději před konáním pohovoru, a to Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí;
  b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
  d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem
  z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; 
  e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona ve spojení s § 26 zákona], tj. vysokoškolského  magisterského vzdělání;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze
  v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí; 
  f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti;  uvedené listiny je v takovém případě potřeba předložit následně nejpozději před konáním pohovoru, a to Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí;


       2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - (č.j. 451041/2015 – PERS Kariérní řád v platném znění), kterým je úroveň znalosti cizího jazyka - znalost angličtiny odpovídající alespoň úrovni C1 a francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, arabštiny, čínštiny nebo dalšího jazyka  odpovídající alespoň úrovni B2 pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[1];
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. Originál nebo úředně ověřenou kopii lze rovněž předložit před konáním pohovoru Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí.
     
       3. splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem - (č. j. 110731/2015-BEZO Přehled míst a funkcí na MZV. na který je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný „Tajné“ či vyšší stupeň utajení. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

      4. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[2], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

  a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
  Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;

         5. je-li narozen přede dnem 1. prosince 19713, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

  a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  c)  příslušníkem Lidových milicí,
  d)  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  e)  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

         6.je podle § 188 odst. 6) zákona státním zaměstnancem ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě ve stejném oboru služby, v jakém je služební místo  představeného, které má být obsazeno[3];
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. července 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[3] Za státního zaměstnance se pro účely výběrového řízení považuje i stávající zaměstnanec ve služebním úřadu, který doloží, že splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou podle § 190 zákona tj. doloží nad rámec standardních náležitostí též doklad o tom, že podal žádost o přijetí do služebního poměru, že místo, na které žádá o přijetí do služebního poměru je systemizováno jako místo služební, a to alespoň v jednom oboru služby shodujícím se s oborem služby na služebním místě představeného, na které chce být jmenován, a dále doklady prokazující, že splňuje podmínku přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou, resp. že je v pracovním poměru na dobu neurčitou a že splňuje podmínku praxe podle § 190 odst. 1 písm. d) ZSS pro přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou.

.