Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky přidělení a použití dotace v rámci programu projektů zahraniční politiky a mezinárodních vztahů

 

Zde zveřejňujeme podmínky přidělení a použití dotace včetně povinností příjemnce a podmínek vyúčtování.(23.2.2005)

I. Použití dotace

1. Dotace bude poskytnuta převodem na účet příjemce.
2. Je-li příjemcem dotace nestátní nezisková organizace, lze dotaci použít pouze v souladu s usnesením vlády České republiky č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 23. června 2004 č. 652 o zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2005.
3. Dotace je poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je nutné dodržet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí schváleny.
4. Případné změny rozpočtu v průběhu rozpočtového roku a změny stanovených podmínek přidělení dotace může poskytovatel provést, na základě písemné žádosti příjemce, vydáním přílohy k Rozhodnutí, je součástí Rozhodnutí. Písemnou žádost o změnu předloží příjemce dotace nejpozději do 31. 10. 2005. Dotace nebo výsledky její realizace nesmějí být přenechány jiným právnickým či fyzickým subjektům.
5. Z prostředků dotace nelze financovat fyzické nebo právnické osoby s výjimkou dodavatelů, kteří poskytují na základě smlouvy výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to v souladu se schváleným rozpočtem dotace.
6. Příjemce dotace je povinen používat dotaci ze státního rozpočtu hospodárně a efektivně a řádně a odděleně sledovat přijaté a použité dotace v účetní evidenci.
7. Pokud příjemce dotace použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle § 6 zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, je povinen postupovat v souladu s tímto zákonem.
8. Poskytnutá dotace bude uvolňována podle platebního kalendáře (Příloha č. 1) v souladu s regulací státního rozpočtu. Podmínkou pro uvolnění prostředků bude předložení průběžné zprávy a plánu na další období. V případě vázání rozpočtových prostředků, o kterém rozhodla vláda (§ 15 zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.) si poskytovatel vyhrazuje právo snížit částku dotace.
9. Dotace nelze použít k úhradě výdajů spojených s vykonáváním civilní služby, dále k úhradě pohoštění, stravného, darů, cen a odměn při soutěžích, pojištění osob a majetku (netýká se sociálního a zdravotního pojištění), odměn a funkčních požitků statutárních orgánů a jiných orgánů za výkon funkce v právnické osobě, dálničních známek a jiných daní a poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu podle § 6 zákona č. 218/2000 Sb. (netýká se daně ze závislé činnosti z příjmů podle § 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, která je součástí výdajů na hrubé mzdy), nákladů spojených s podáním přihlášky do výběrového řízení nebo vypracováním závěrečné zprávy. Dále nesmí být použity k pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud nejsou výstupem projektu, úhradám členských příspěvků za členství v jiných organizacích nebo na úhradu členských příspěvků vyšším organizačním složkám. Výdaje na nákupy ze zahraničí lze hradit z dotací jen výjimečně, v nezbytně nutné výši, v případech kdy nebylo možné realizovat nákup v tuzemsku a byl-li nákup odsouhlasen poskytovatelem dotace. Kursové ztráty z transakcí se zahraničím nelze hradit z dotací; kursové zisky z transakcí se zahraničím navyšují příjmy z poskytnutých dotací.
10. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že z dotace nesmí být realizován zisk.
11. Pokud je v závazném rozpočtu přidělena dotace na mzdy, může být použita pouze na úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu. Výše dotace musí být na úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 143/1992 o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích.
12. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí), může příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset nebo více let) a najaté prostory jsou určeny k zabezpečení hlavního poslání příjemce dotace a povinnost nájemce hradit výdaje na opravy a údržbu je stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor.
13. Příjemce dotace nesmí z dotace hradit investiční náklady, pokud nejsou výstupem projektu. Je možno pořizovat pouze:
a) drobný dlouhodobý hmotný majetek - tj. movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší než částka 3.000,- Kč a nepřevyšuje 40.000,- Kč ( např. počítač, fax apod.).
Nehradit z této položky předměty nepatrné ceny s dobou použitelnosti delší než 1 rok a spotřební materiál bez ohledu na cenu, ale s dobou použitelnosti kratší než 1 rok.
b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek - tj. majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7.000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje 60.000,- Kč (počítačové programy, autorská práva, výroba CD, videokazet apod.).
14. Poskytnuté prostředky dotace musí být použity do 31.12.2005. Do čerpání dotací mohou být zahrnuty faktury s datem nejpozději 31.12.2005 za práce, výkony a služby již vykonané, včetně převzetí (do nákladů nelze zahrnout zálohové faktury), jejichž úhrada bude provedena do 31.12.2005 včetně. Náklady, které jsou hrazeny příjemcem dotace po tomto termínu, nesmí být do čerpání dotací zahrnuty.
15. Případnou změnu jakýchkoliv identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti o poskytnutí dotace v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, musí příjemce dotace oznámit písemně MZV nejpozději do 14 dnů od této změny.

II. Vyúčtování a kontrola použití dotace

16. Poskytovatel má právo a povinnost průběžně kontrolovat použití dotace, hospodárnost, efektivnost a účelnost včetně celého hospodaření a to v souladu se zákonem č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění.
17. Příjemce dotace překládá pravidelné čtvrtletní zprávy ve formátu stanoveném poskytovatelem o plnění průběžných cílů projektu a o čerpaných nákladech. Platby na další období jsou prováděny pouze na základě těchto čtvrtletních zpráv.
18. Příjemce dotace vyhotoví v rámci účetní závěrky vyúčtování dotace v souladu s Vyhláškou č. 551/2004 ze dne 5.11.2004, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Vyúčtování dotace bude předloženo na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí, nejpozději do 31.1. 2006. Příjemce dotace je povinen podávat poskytovateli dotace rovněž pravidelné čtvrtletní podklady pro centrální evidenci projektů.
19. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede-li nevyčerpané prostředky z dotace podle zákona, vztahují se na něj sankce podle příslušných platných právních předpisů. Příjemci dotace nebude v následujících letech poskytnuta dotace na jiné projekty. Výjimku z tohoto pravidla může určit pouze ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.
20. Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku. Příjemce dotace je povinen odvést finanční prostředky na účet poskytovatele (do 31. 12. 2005 na účet poskytovatele, z kterého byla dotace poskytnuta; po 31. 12. 2005 na účet poskytovatele č. 019-17228-001/0710 u ČNB) s tím, že jako specifický symbol uvede číslo rozhodnutí. Nevyčerpané finanční prostředky nemohou být převedeny a dočerpány v následujícím kalendářním roce.
21. Příjemce dotace je povinen umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele nebo jím písemně zmocněných osob kontrolu dodržení rozpočtu projektu a hospodaření s prostředky dotace. V této souvislosti zpřístupní veškeré potřebné doklady a místa plnění.
22. Finanční kontrola je prováděna podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
23. V případě, že budou při kontrole zjištěny závažné nedostatky při využití dotace příjemcem dotace, je poskytovatel oprávněn pozastavit další financování a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků. Příjemci dotace nebude v následujících letech poskytnuta dotace na jiné projekty.
24. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o dosaženém výsledku projektu, včetně zhodnocení jeho přínosu. Zároveň příjemce dotace poskytne poskytovateli všechny výstupy z projektu, a to takto: dotovaný časopis či periodikum bude zasíláno (a) průběžně, bezprostředně po vydání nejméně ve 2 výtiscích a (b) jeden kompletní ročník s vyúčtováním. V případě, že prostředky dotace budou použity na výrobu publikací, CD-ROMů, plakátů, samolepek, odznaků, herních pomůcek apod., je příjemce dotace povinen zaslat se zprávou 5 ks daného předmětu. Pokud je výstupem projektu videokazeta, je nutno zaslat spolu se zprávou Master pořadu (Betacam, S-VHS, U-matic) a tři VHS videokazety, včetně neomezeného souhlasu s kopírováním a využíváním ostatních práv pro poskytovatele.

III. Další podmínky

25. Příjemce dotace je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem.
26. Při zániku (likvidaci) je příjemce dotace povinen oznámit ministerstvu a předat soupis hmotného movitého majetku, který má samostatné ekonomické určení a jehož vstupní cena je vyšší než 20 000,- Kč a provozně-technická funkce je delší než jeden rok a byl pořízen z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu.
27. V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, který znemožní práce na projektu, ukončí příjemce dotace neprodleně práce a nejpozději do 30 dnů doloží poskytovateli dotace závěrečnou písemnou zprávu o průběhu řešení projektu.
28. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy a dalších parametrů Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně nákladů a dále se zveřejněním své výroční zprávy. Příjemce dotace souhlasí s případným zveřejněním kontrolního nálezu, týkajícího se poskytnuté dotace.
29. Rozhodnutí je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech . Příjemce dotace podepíše převzetí Rozhodnutí a tři vyhotovení vrátí zpět na MZV, čímž bude dán podnět k uvolnění prostředků státního rozpočtu.
30. V případě, že prostředky dotace budou použity na výrobu hmotných výstupů (časopisů, publikací, plakátů, herních pomůcek, videokazet a CD-ROM apod.) příjemce dotace na tento výstup uvede, že "projekt byl podpořen z prostředků MZV ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR" a uvede logo Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

IV. Sankce a řízení o odnětí dotace

31. Poskytovatel má podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb. právo zahájit řízení o odnětí dotace, dojde-li po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace k vázání prostředků státního rozpočtu nebo ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, nebo ke zjištění, že rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo právem Evropských společenství.
32. V případě, že dotace byla poskytnuta na základě neúplných nebo nepravdivých údajů, je příjemce dotace povinen dotaci nebo její část, která mu již byla poskytnuta, vrátit.
33. Při nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude postupováno podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to zejména podle § 15 a § 44.
.