Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výše platů a odměn vybraných zaměstnanců MZV

 

K žádosti o poskytnutí informací o výši vyplacených platů a odměn za jednotlivé měsíce v období leden až prosinec 2015 následujícím zaměstnancům MZV (dále jen „požadované informace“) uvádíme níže:

  1. Jitka Znamenáčková
  2. Lukáš Kaucký
  3. Ivo Šrámek
  4. Ivana Červenková
  5. Martin Smolek
  6. Miloslav Stašek

Zaprvé, informace o způsobu vyměřování platů a odměn v závislosti na charakteristice konkrétní pracovní pozice a jejich průměrnou výši poskytlo MZV žadateli dopisem ze dne 18. července 2016, č.j. 109149/2016-TO.

Zadruhé, poskytnutí požadovaných informací s přiřazením konkrétních částek k jednotlivému zaměstnanci je třeba odmítnout z důvodu ochrany práv pracovníků MZV před neoprávněným zasahováním do soukromého života, jak je zakotveno v Listině základních práv a svobod (čl. 10 odst. 2 a 3, dále jen „Listina“), v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 8) a Listině základních práv Evropské unie (čl. 7 a 8).

MZV v tomto ohledu připomíná, že ochrana práv a svobod druhých jakožto legitimní omezení práva na informace je výslovně aprobována Listinou (čl. 17 odst. 4).

V této souvislosti považuje MZV za vhodné zmínit nález Ústavního soudu ze dne 9. února 1998, sp. zn. IV ÚS 154/1997, v němž se Ústavní soud vyjádřil ke konfliktu mezi ústavně zaručenými právy, a to mezi právem na informace zakotveným v čl. 17 Listiny a mezi právem na ochranu soukromí vyplývajícím z čl. 10 Listiny.

Ústavní soud ve svém nálezu zejména uvedl, že „při střetu základního politického práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv, které stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla nedůvodně dána přednost před právem druhým. Tak to ostatně stanoví i čl. 4 odst. 4 Listiny, když ukládá orgánům aplikujícím právo, aby při této aplikace šetřily podstatu a smysl základních práv.“

V případě poskytnutí požadovaných informací s přiřazením konkrétních částek k jednotlivým zaměstnancům by podle názoru MZV došlo k nedůvodnému upřednostnění práva na informace před právem na respektování soukromí a na ochranu osobnosti zaměstnanců MZV. Zájem na kontrole nakládání s veřejnými prostředky je dostatečně naplněn poskytnutou informací o způsobu vyměřování platů a odměn v závislosti na charakteristice konkrétní pracovní pozice a jejich průměrné výši, aniž by tím bylo zasaženo do práva na respektování soukromí a na ochranu osobnosti zaměstnanců MZV.

.