deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © tagblatt.ch
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Do 8.7.2021 lze až na výjimky cestovat z Rakouska do ČR bez omezení

(Archivní článek, platnost skončena 08.07.2021.)

S účinností od 22.6. 2021 zařadila ČR Rakousko mezi země s nízkým rizikem nákazy covidem-19 (zelené země).  Od 22.6. mohou z Rakouska cestovat do ČR bez omezení, resp. za stejných podmínek jako před pandemií, občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, jakož i  občané EU + přidružených zemí (tedy  i obyvatelé Rakouska) a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU + přidružených zemích, pokud v uplynulých 14 dnech nepobývali déle než 12 hodin jinde než v zemi s nízkým rizikem nákazy covidem-19 (zelené země). Cestovatelé jsou povinni dodržovat v ČR hygienicko-epidemiologická opatření.


Od 9. července 2021 platí na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro cestující ze zemí s nízkým rizikem onemocnění covidem-19 (tedy i pro cestující z Rakouska)  následující nová pravidla pro vstup na území ČR za předpokladu, že v posledních 14 dnech nepobývali v jiné zemi, než v zemi s nízkým nebo středním rizikem onemocnění covidem-19 (Rakousko zařadila ČR mezi země s nízkým rizikem).
Cestující ze zemí s nízkým rizikem onemocnění covidem-19 (tedy i cestující z Rakouska) musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 
Při vstupu do ČR musí předložit  písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 h od odběru), nebo písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).
Občané ČR, jejich rodinní příslušníci s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (nikoli však běžní cestovatelé z Rakouska bez pobytového oprávnění v ČR)  mohou tento  test lze absolvovat až do pěti dnů po příjezdu na území ČR.

Test nepředkládají:
1) Očkované osoby - které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie,  s tím, že u očkování uplynulo:
a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
Pro shora uvedené  osoby odpadá povinnost  testu, zůstává však povinnost vyplnit příjezdový formulář.
2) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoby, která nemají klinické příznaky onemocnění, absolvovaly izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Tyto osoby se musí prokázat certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU.  Pro tyto osoby odpadá povinnost testu, mají však povinnost vyplnit příjezdový formulář.
3) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit  test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
Povinnost předkládat test a vyplňovat příjezdový formulář neplatí pro :
a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy, nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí z velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.9,
c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,
e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,
f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,
g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),
i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,
j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.


 

 


Více informací viz náš článek Přechod hranic z AT do ČRhttps://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/otazky_a_odpovedi/prechod_hranic_z_at_do_cr.html .

Další informace k cestování mezi ČR a Rakouskem s ohledem na protipandemická opatření viz - https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/index.html .